W przyszłym roku pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do kształcenia ustawicznego m.in. osób po 45. roku życia oraz wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Są to dwie spośród siedmiu propozycji priorytetów wydatkowania pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2020 r., które przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. KFS stanowi wydzieloną część środków Funduszu Pracy (FP) przeznaczoną na wsparcie szkoleń i kursów dla osób już zatrudnionych, które potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nowych kompetencji. Co do zasady pieniądze z KFS na dany rok (w 2020 r. będzie to 246 mln zł), mogą być przyznane na formy kształcenia zgodne z priorytetami wyznaczanymi przez resort rodziny oraz Radę Rynku Pracy (RRP). Przy czym ministerstwo wskazuje cele dla głównej puli 80 proc. środków KFS, a rada 20 proc. rezerwy. W przyszłym roku będzie to odpowiednio 195 mln zł oraz 48 mln zł.
I tak MRPiPS zaproponowało siedem priorytetów (wymagają one jeszcze zatwierdzenia przez RRP). Poza wspomnianymi szkoleniami dla osób, które skończyły 45 lat lub miały przerwę w zatrudnieniu na zajmowanie się dziećmi, firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych w danym powiecie lub województwie, a także w branżach (obszarach) kluczowych dla ich rozwoju, pod warunkiem, że będą określone w dokumentach strategicznych czy planach rozwoju. Ponadto KFS pozwoli uzyskać wsparcie na szkolenia pracowników zatrudnionych w podmiotach mających status przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielniach socjalnych, zakładach aktywizacji zawodowej) oraz na kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (bądź osób, które będą chciały się podjąć takiego zajęcia), opiekunów praktyk, staży i nauczycieli kształcenia zawodowego.
– W ten sposób pracodawcy będą mogli wykorzystać potencjał doświadczonych pracowników, którzy będą mogli uczyć zawodu osoby dopiero rozpoczynające pracę – mówi Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.
Wreszcie ostatnim priorytetem MRPiPS jest dofinansowanie kształcenia wiążącego się z rozwojem w firmach technologii i wprowadzanych przez nie narzędzi pracy.
Z kolei na liście przedstawionej przez RRP znalazło się pięć pozycji: szkolenia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pracowników centrów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej oraz tych, którzy przez co najmniej 15 lat wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale nie przysługuje im emerytura pomostowa. Rada chce też, aby pieniądze z rezerwy funduszu były przeznaczone na nabywanie kompetencji cyfrowych oraz mogły trafić do tych pracodawców, którzy z nich nie korzystali w latach 2019–2020.