Urzędnik urzędu wojewódzkiego chce przeprowadzić odpłatnie szkolenie dla pracowników samorządowych. Czy członek korpusu służby cywilnej zawsze musi występować o zgodę na podjęcie dodatkowej pracy, nawet na podstawie umowy -zlecenia?
Wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia z pracownikiem służby cywilnej czy urzędnikiem mianowanym. Wobec tych grup stosuje się odmienne zasady występowania o zgodę na dodatkowe zajęcie.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559) członek korpusu nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z przywołanej ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
Na podstawie ust. 2 przywołanego artykułu urzędnik mianowany nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego. Określenie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).
Jak widać, ustawodawca bardziej restrykcyjnie potraktował urzędnika mianowanego, bo za każdym razem przy wykonywaniu dodatkowej pracy musi on występować o stosowną zgodę. Wobec pracownika służby cywilnej wprowadził zakaz tylko podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego. Dotyczy to więc jedynie świadczenia pracy na podstawie zatrudnienia nawiązanego na podstawie stosunku pracy, np. pół etatu na uczelni. A to oznacza, że pracownik służby cywilnej może poprowadzić szkolenie dla pracowników samorządowych, jeśli zawarta z nim umowa będzie umową cywilnoprawną. W takiej sytuacji nie musi informować dyrektora generalnego.
Taka osoba musi jednak pamiętać, że przedmiot i czynności lub zajęcia wykonywane w ramach dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych nie mogą pozostawać w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z ustawy ani podważać zaufania do służby cywilnej.