Od przyszłego roku pracodawcy będą musieli stosować nowy wzór dokumentu potwierdzającego wypadek przy pracy, sporządzanego na potrzeby GUS (karta Z-KW). Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawcy nie będą musieli już opatrywać karty swoją pieczęcią. Rezygnacja z tego wymogu wynika z wcześniejszych decyzji rządu. 28 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła „Informację dotyczącą deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, przygotowaną przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Od tego momentu poszczególne resorty mają rok na usunięcie obowiązku używania pieczęci (w odniesieniu do dokumentów wymienionych w załączniku do informacji).
W związku z tym załącznik do projektu określa nowy wzór statystycznej karty. Rubryka, która – zgodnie z obecnym wzorem – przewidziana jest na pieczęć pracodawcy została opatrzona określeniem „Dane pracodawcy (nazwa i adres)”. Oznacza to, że zatrudniającym pozostawiono dowolność w wypełnianiu tego pola. Nadal będą mieli prawo stosować pieczątki, ale mogą też wskazać informacje o firmie w inny sposób. Obecnie obowiązujące wzory (przewidziane w rozporządzeniu w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz.U. z 2009 r. nr 14, poz. 80 ze zm.) będą mogły być jeszcze stosowane, do końca 2019 r.
Reklama
Jednocześnie projekt dostosowuje treść rozporządzenia do ostatnich zmian w przepisach (w tym również regulacji unijnych). W zakresie definicji wypadku przy pracy zawiera odesłanie do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.). Zgodnie z nią jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Z kolei w objaśnieniach ułatwiających wypełnianie karty zostały zmienione m.in. niektóre oznaczenia kodowe dotyczące formy własności przedsiębiorstwa oraz rodzaju urazów odniesionych w trakcie wypadku. Te modyfikacje dostosowują krajowe przepisy m.in. do unijnego rozporządzenia nr 1338/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 2008 r.).
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach społecznych