W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownik spadł z drabiny i doznał urazu nogi. Z uwagi na to, że do zdarzenia doszło pod koniec zmiany roboczej, nie zwolnił się z pracy i do lekarza poszedł dopiero wieczorem. Prześwietlenie RTG wykazało skręcenie nogi, jednakże poszkodowany nie przyjął zwolnienia lekarskiego, twierdząc, że może dalej pracować i nie chce zgłaszać wypadku. Czy w takim przypadku praco dawca może odstąpić od sporządzenia dokumentacji powypadkowej?
W razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Okoliczności i przyczyny takiego zdarzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizuje zespół powypadkowy. Co do zasady składa się on z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy. Zespół ten powinien dokonać ustaleń w tym zakresie nie później niż do 14. dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wpisuje się je do protokołu powypadkowego, który należy sporządzić według wzoru określonego w przepisach.
W tym miejscu warto podkreślić, że ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest nie tylko prawem pracownika, lecz także i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy – niezależnie od tego, czy pracownik zamierza dochodzić świadczeń odszkodowawczych. Wypadek przy pracy nie jest zdarzeniem prawnie obojętnym dla zatrudniającego i dla zatrudnionego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2009 r., sygn. akt II PK 282/08, OSNP 2011/1-2/7).
Należy przy tym przypomnieć, że zgodnie z art. 283 par. 2 pkt 6 kodeksu pracy, kto nie ujawnia wypadku przy pracy albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków, podlega karze grzywny od tysiąca do 30 tys. zł. Ponadto, zgodnie z art. 221 kodeksu karnego, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. Mając to na uwadze, w opisanym przypadku wskazane jest zatem przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie stosownej dokumentacji powypadkowej.
Podstawa prawna
Art. 234 par. 1, art. 283 par. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Art. 221 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).
Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298).