Tylko do 6 grudnia funkcjonariusze mogą składać do komendantów wnioski o wypłatę zaległego ekwiwalentu za urlop. Niestety, jego wielkość jest trudna do ustalenia.
Podstawą ubiegania się o wypłatę jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15). Sędziowie uznali, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia. W efekcie policjanci otrzymywali tylko 73 proc. dziennego uposażenia za dzień niewykorzystanego urlopu.
Wyrok wszedł w życie w dniu ogłoszenia, czyli 6 listopada br. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2102). Od tego dnia niekonstytucyjne przepisy straciły moc obowiązującą.
Z analizy prawnej przygotowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że o wypłatę zaległych świadczeń mogą się ubiegać policjanci, którzy odeszli na emeryturę lub rentę po 19 października 2001 r., czyli po wejściu w życie ustawy z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji. Muszą oni do 6 grudnia złożyć wniosek do komendanta jednostki policji, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed odejściem.
Federacja na stronie internetowej udostępniła wzór tego wniosku. Muszą znaleźć się w nim informacje, czy ekwiwalent dotyczy urlopu wypoczynkowego, dodatkowego czy niewykorzystanego czasu wolnego, oraz wskazanie okresu, którego dotyczy żądanie.
Nie wiadomo jednak, kiedy pieniądze trafią na konto zainteresowanych. Dlaczego? Bo nie wiadomo, jak ów ekwiwalent ma być policzony. TK orzekł tylko, że świadczenie powinno być obliczane za dni robocze tak jak w przypadku innych służb mundurowych.
– Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień służby – wyjaśnia Aleksandra Karnicka, radca prawny prowadząca kancelarię specjalizującą się w sprawach mundurowych.
Tłumaczy, że w innych służbach mundurowych mnożnik został określony na poziomie 1/21 lub 1/22.
– W przypadku policjantów wielkość ta obecnie nie jest znana. Dlatego jest konieczne pilne uregulowanie tej kwestii w przepisach wykonawczych. Inaczej wnioski zainteresowanych nie będą rozpatrywane – dodaje.