Od 2019 roku pensja będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy pracownika. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie możliwa tylko na wniosek zatrudnionego.

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku wprowadzi ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357), która przede zmieni zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza od 2019 r. Jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

Wypłata wynagrodzenia od 2019 roku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w formie pieniężnej, a częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Ponadto wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika jest możliwa tylko wtedy, gdy pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że zatrudniony złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Innymi słowy, pensja pracownika będzie automatycznie przelewana na konto bankowe i pracownik będzie musiał wcześniej poinformować pracodawcę składając odpowiedni wniosek o tym, że chce otrzymywać gotówkę.

Obowiązki pracodawcy od 2019 roku. Wejście nowych przepisów rodzi obowiązki po stronie pracodawcy. Musi w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformować pracowników o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik ma wówczas 7 dni od momentu otrzymania informacji od pracodawcy na podanie numeru rachunku płatniczego albo złożenie wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej) dotyczącego wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Jeżeli przez wysłaniem informacji przez pracodawcę przypada termin wypłaty, to wynagrodzenie jest przekazywane pracownikowi w gotówce. Analogicznie w sytuacji, gdy pracownik nie poda numeru konta lub nie złoży odpowiedniego wniosku.