Od wynagrodzenia ucznia lub studenta pracodawca w pewnych wypadkach nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Studentem jest osoba uczęszczająca na studia jednolite magisterskie, pierwszego lub drugiego stopnia. Po skończeniu szkoły średniej należy okazać w ZUS zaświadczenie o przyjęciu na studia, wtedy status ucznia - także dający ulgi w opłacaniu składek - będzie obowiązywał nie do 31 sierpnia, ale do 30 września. Status studenta traci się (w większości przypadków) z chwilą zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. W kategoriach zatrudniania do grona studentów nie są zaliczani doktoranci czy uczestnicy studiów podyplomowych. Zobacz, jakie prawa przysługują na studiach podyplomowych>>

Pracodawca zatrudniający studenta na podstawie umowy o pracę nie może korzystać z żadnych ulg w opłacaniu składek do ZUS. Student na stałej umowie podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu).

Natomiast na zwolnienia może liczyć przedsiębiorca, który zatrudnia studenta na podstawie umowy zlecenia. Ten kontrakt zawierany ze studentami (do ukończenia przez nich 26. roku życia) oraz uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy umowę zlecenie ze studentem należy oskładkować? Składki od umowy zlecenia ze studentem należy jednak odprowadzić, jeśli pracodawca zawarł już wcześniej ze studentem umowę o pracę. Podstawę oskładkowania stanowi wtedy suma wynagrodzeń otrzymywanych zarówno z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy-studenta do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego:

  • w dniu ukończenia przez niego 26-go roku życia,
  • następnego dnia po wykreśleniu go z listy studentów lub po obronie pracy magisterskiej, nawet jeśli student nie ma jeszcze 26 lat.

Wynagrodzenie studenta. Nawet, jeśli pracodawca nie opłaca składek do ZUS za studenta, musi pamiętać o zachowaniu minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu w 2018 roku wynosi 13,70 zł.