Takie rozwiązanie zostało zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych i ma zastąpić akt prawny, który dotyczył współpracy tej formacji z nieistniejącym już Biurem Ochrony Rządu.
Wojsko będzie w dalszym ciągu zajmowało się ochroną ministra obrony narodowej. Żandarmi zajmą się też ochroną prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera oraz innych osób ochranianych przez następcę BOR, czyli Służbę Ochrony Państwa, ale tylko wówczas, kiedy będą przebywać na terenie jednostek wojskowych. Pozostanie też przepis, że specjalną ochroną żandarmerii mogą być objęte inne osoby, jeśli taką decyzję podejmie szef MON.
W projekcie zrezygnowano z określenia, w jakiej formie żandarmeria ma wykonywać czynności ochronne. Nie będzie też przepisu stanowiącego, że najważniejszym osobom w państwie na terenie jednostki ma przysługiwać samochód z uzbrojonym kierowcą i ochrona uzbrojonego funkcjonariusza. Resort uznał, że żandarmeria powinna samodzielnie decydować, w jaki sposób zapewnić ochronę.
Jak dotąd Żandarmeria Wojskowa opracowywała plany zabezpieczeń ochronnych najważniejszych osób w państwie na podstawie danych przekazywanych przez BOR. MON wskazał, że w praktyce tego typu informacje były przekazywane zbyt późno, co skutkowało tym, że wojsko nie miało odpowiedniego czasu na przygotowania. W projekcie zrezygnowano więc z pozyskiwania takich planów od SOP.
Zgodnie z projektem Żandarmeria Wojskowa będzie musiała jednak (tak jak wcześniej z BOR) współpracować z SOP. Współdziałanie tych służb ma polegać m.in. na wspólnych rekonesansach miejsca czasowego pobytu osoby ochranianej, sprawdzeniach pirotechnicznych, pilotażach, ochronie bezpośredniej, a także wymianie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe