Zmiana polega na tym, że w przypadku uchylenia orzeczenia dotyczącego postępowania dyscyplinarnego i skierowania go do ponownego rozpatrzenia, za moment wszczęcia postępowania będzie przyjmowana data wydania orzeczenia przez pierwszą instancję. Konieczne było bowiem doprecyzowanie momentu wszczęcia postępowania, jeśli wcześniejsze orzeczenie zostało zaskarżone, a następnie ponownie oceniane.
To nie koniec zmian. W czasie postępowania dyscyplinarnego obwiniony funkcjonariusz będzie mieć prawo do przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Obecnie funkcjonariusze mają jedynie prawo do przeglądania akt oraz sporządzania z nich odręcznych notatek. Zdaniem związkowców brak możliwości wykonania kopii dokumentów utrudnia możliwość zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. A to ogranicza prawo do obrony i sprawiedliwego postępowania.
– Zależało nam na zrównaniu praw obwinionych poprzez możliwość sporządzania i żądania wydania kopii i odpisów z akt postępowania, jak to ma miejsce w procedurze karnej, administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej – wyjaśnia Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, przez który nowelizacja została zainicjowana. Jak wyjaśnia resort, taka możliwość wynika z art. 20 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881). Zgodnie z tym przepisem reprezentatywne organizacje związkowe mają prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji