Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli to zrobi, powinien pokryć koszty poniesione przez pracownika, które miały bezpośredni związek z odwołaniem go z urlopu.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>> Zasadniczo pracodawca powinien udzielić pracownikowi wypoczynku w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, a najpóźniej do 30 września następnego roku.

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, ale tylko od decyzji pracodawcy zależy, czy zostanie on uwzględniony. Jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, sprawdzisz tutaj>> Co więcej, pracodawca a szczególnych okolicznościach może także przerwać już rozpoczęty urlop pracownika.

Kiedy pracodawca przerwie urlop pracownika? Pracodawca może więc odwołać pracownika z urlopu, jeśli wystąpiły okoliczności, które wymagają obecności konkretnej osoby w miejscu pracy. Chodzi o sytuacje, których pracodawca nie mógł przewidzieć w momencie rozpoczynania urlopu przez podwładnego, a które spowodowały, że powrót pracownika jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez niego kwalifikacje - może być to na przykład choroba osoby zastępującej urlopującego pracownika, awaria, kontrola w firmie czy ważne spotkanie, na którym potrzebna jest wiedza pracownika, a które wcześniej nie było zaplanowane. Co jeśli pracownik nie dostanie urlopu wypoczynkowego>>

Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter służbowego polecenia. Jeśli pracownik się do niego nie zastosuje, grozi mu kara, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca może przy tym wybrać dogodną dla siebie formę odwołania pracownika z urlopu (rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail lub SMS) - ważne, żeby dotarła ona bezpośrednio do pracownika i aby miał on możliwość zapoznać się z jej treścią. Więcej o odwołaniu pracownika z urlopu SMS-em dowiesz się tutaj>>

Jakie koszty podróży pokrywa pracodawca? Jednocześnie pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika, ale tylko takie, które miały bezpośredni związek z odwołaniem go z urlopu. Firma nie musi więc rekompensować pracownikowi korzyści związanych na przykład ze świadczeniem przez pracownika pracy zarobkowej w czasie urlopu.

Zwrotowi podlegają między innymi koszty przejazdu czy opłaconego i niewykorzystywanego pobytu w ośrodku wypoczynkowym, a także biletu lotniczego wykupionego bez możliwości zwrotu lub też inne koszty podróży do miejsca spędzania urlopu i z powrotem. Także jeśli z pracownikiem była rodzina, może on starać się o zwrot wydatków związanych z ich powrotem. Wszystkie wydatki są zwracane w stopniu proporcjonalnym do niewykorzystanej przez pracownika części urlopu.
Pracownik musi ponadto przedstawić pracodawcy dowody poniesionych kosztów w postaci między innymi faktur z hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub biura podróży oraz biletów z przejazdy.
Wreszcie pracownikowi przysługują też dni wolne w liczbie, jakich nie wykorzystał z powodu odwołania z urlopu. Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop>>