W jednym z urzędów wojewódzkich kilka zatrudnionych tam osób chce w czasie wakacji dorobić i wyjechać za granicę na dwumiesięczny kontrakt. O taki wyjazd ubiegają się urzędnicy mianowani, ale też pracownicy służby cywilnej. Czy każdy z nich musi wcześniej wnioskować o zgodę na dorabianie?
ikona lupy />
dr Stefan Płażek adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Dziennik Gazeta Prawna
Nie. Wszystko zależy od statutu osób zatrudnionych w administracji rządowej. Korpus służby cywilnej składa się z pracowników służby cywilnej i urzędników mianowanych. Do tych grup stosuje się odmienne zasady występowania o zgodę na dodatkowe zajęcie.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1889 ze zm.) członek korpusu nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Natomiast na podstawie ust. 2 wspomnianego artykułu urzędnik mianowany nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu.
Zajęcia zarobkowe to wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej). Trzeba tu zaznaczyć, że ustawodawca bardziej restrykcyjnie potraktował urzędnika mianowanego, bo za każdym razem przy dodatkowej pracy musi występować o pozwolenie. Z kolei wobec pracownika służby cywilnej ustawodawca wprowadził tylko zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego.
Dotyczy to więc jedynie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, np. część etatu w szkole lub innym urzędzie. A to oznacza, że pracownik służby cywilnej może np. wyjechać na zagraniczny kontrakt bez uprzedniego występowania o zgodę (pod warunkiem że nie będzie to zatrudnienie na etacie). Taka osoba musi jednak pamiętać, że przedmiot oraz czynności lub zajęcia wykonywane w ramach dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych nie mogą pozostawać w sprzeczności zarówno z obowiązkami wynikającymi z ustawy, jak i podważać zaufania do służby cywilnej.