Sekretarz urzędu marszałkowskiego chce ściągnąć do pracy z urzędu wojewódzkiego urzędnika mianowanego. Ten jednak się waha, obawiając się, że straci część przywilejów. Czy urzędnik mianowany służby cywilnej zachowa uprawnienia, gdy zostanie pracownikiem samorządowym?
Nie, ponieważ ustawa o służbie cywilnej nie przewiduje takiej możliwości, a każda z pragmatyk urzędniczych zawiera odmienne i zasadniczo mniej korzystne regulacje. Artykuł 65 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559) przewiduje, że przeniesienie urzędnika i pracownika tej służby poza korpus następuje na podstawie odrębnych przepisów.
I tak członek korpusu służby cywilnej może zostać przeniesiony na podstawie porozumienia pracodawców:
  • na stanowisko kontrolera – na podstawie art. 68a ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524);
  • na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego w urzędach administracji państwowej (takich jak Kancelaria Sejmu, Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Krajowe Biuro Wyborcze) – na podstawie art. 3a ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915).
W wyniku przeniesienia urzędnik służby cywilnej uzyskuje inny status pracowniczy. Tym samym, gdy zostanie zatrudniony w gminie lub urzędzie miasta, uzyska status pracownika samorządowego regulowany ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). Traci dodatkowy urlop wypoczynkowy i dodatek finansowy z tytułu mianowania. Istniejące rozwiązania prawne nie sprzyjają zatem pozyskiwaniu do samorządu wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej z administracji rządowej.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że urzędnik mianowany, który odchodzi z korpusu służby cywilnej do samorządu lub np. do pracy w firmie, nie traci raz na zawsze tego statusu. Jeśli po latach zdecyduje się wrócić do administracji rządowej i wygra konkurs na stanowisko w służbie cywilnej, będzie miał prawo do ponownego bycia urzędnikiem mianowanym z zachowaniem tzw. stopni służbowych.