Jeżeli pracodawca nie wysłuchał pracownika lub przekroczył wyznaczone terminy, zatrudniony może wnieść sprzeciw od zastosowanej wobec niego kary.

Pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy przełożony może zdyscyplinować tylko nakładając na niego jedną z kar porządkowych przewidzianych przez Kodeks pracy. Wymierzając karę, pracodawca powinien wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia, stopień winy pracownika oraz jego dotychczasowy stosunek do pracy, a także musi pamiętać o tym, że pracownicy mają prawo do równego traktowania, dlatego za przewinienie tej samej kategorii pracodawca nie może karać swoich podwładnych w inny sposób. Wynagrodzenie i sposób zwolnienia: Jak wygląda równe traktowanie pracowników>>

Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności, pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany. Spóźnienia do pracy i bałagan na biurku. 5 rzeczy, za które możesz zostać zwolniony z pracy>> Dodatkowo, za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może ukarać podwładnego również karą pieniężną.

Jak pracownik może odwołać się od kary? Jeżeli pracownik nie zgadza się z zastosowaną wobec niego karą, ma 7 dni od chwili zawiadomienia go o ukaraniu na odwołanie. W przypadku, gdy pracodawca w ciągu 14 dni odwołania nie odrzuci, uznaje się, że je uwzględnił. Natomiast przy odrzuceniu sprzeciwu przez pracodawcę, zatrudniony ma jeszcze 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu, aby wystąpić w tej sprawie do sądu pracy.

Przy czym karę i tak uważa się za niebyłą, jeżeli wszystkie środki odwoławcze zawiodą. Odpis zawiadomienia o ukaraniu zostaje wtedy usunięty z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może też przed upływem tego terminu, z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą.

Jakie są powody odwołania od kary? Powodem do wniesienie odwołania może być przede wszystkim sprzeciw wobec samego rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych, określonego przez pracodawcę lub wobec faktu, że w ogóle ono nastąpiło.

Ponadto, pracownik może podważyć formalne zasady nałożenia na niego kary porządkowej lub finansowej. Pracodawca może bowiem ukarać pracownika tylko w dwa tygodnie od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Kara może też zostać nałożona wyłącznie po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w firmie nie może on przedstawić swoich argumentów, dwutygodniowy termin nie biegnie. W praktyce więc nieobecność w pracy z powodu choroby (nieobecność usprawiedliwiona) nie uchroni pracownika przed karą - dopiero po jego powrocie zaczynają biec bowiem wyznaczone terminy. Pracodawca może zwolnić pracownika, który długo lub zbyt często choruje>>

Wreszcie pracownik może sprzeciwić się, jeśli kara pieniężna za przekroczenie jest wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a jeśli kar było kilka, to zsumowane nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty (po dokonaniu potrąceń na świadczenia alimentacyjne, inne należności egzekwowane na podstawie tytułu wykonawczego oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi).