Co należy do zadań dyrektora?

Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej. Do jego obowiązków należy także zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz troska o dobry poziom dydaktyczny i wychowawczy placówki. Co więcej:

  •  jest reprezentantem szkoły na zewnątrz;
  •  odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły;
  • dba o zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do samodzielnej pracy;
  • zapewnia nauczycielom możliwość rozwijania kompetencji zawodowych;
  • odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w czasie trwania zajęć.

Ile wynosi pensja dyrektora?

Z badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, iż średnie wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi i 5 539 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje pensję od 4 506 PLN do 6 704 PLN.

Z odpowiedzi uczestników ankiety wynika, że część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera ( 30% ankietowanych), telefon komórkowy (29% ankietowanych) czy środki finansowe na rzecz dalszego kształcenia (28% ankietowanych).

Jak zostać dyrektorem?

Dyrektor jest mianowany przez organ prowadzący daną placówkę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje stanowisko przez kolejnych 5 lat. Kandydat na potencjalnego dyrektora musi spełniać określone wymagania - m.in. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, by awansować na stanowisko "kierownika" szkoły musi:

  • mieć ukończone studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje pozwalające zajmować stanowisko nauczyciela w danej placówce;
  • mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny dotyczący zarządzania oświatą;
  • posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowisku nauczyciela;
  • spełniać kryteria zdrowotne – posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.