Dyrektor kontroluje pracę ogółu zatrudnionego personelu szkoły i sprawuje opiekę nad uczniami. Reprezentuje placówkę na zewnątrz, a także stwarza odpowiednie warunki do samorozwoju zarówno wychowankom, jak i podwładnym. Na jaką płacę za wypełnianie swoich obowiązków może liczyć?

Co należy do zadań dyrektora?

Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników szkoły oraz przewodniczącym rady pedagogicznej. Do jego obowiązków należy także zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz troska o dobry poziom dydaktyczny i wychowawczy placówki. Co więcej:

  •  jest reprezentantem szkoły na zewnątrz;
Reklama
  •  odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły;
  • dba o zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do samodzielnej pracy;
  • zapewnia nauczycielom możliwość rozwijania kompetencji zawodowych;
  • odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w czasie trwania zajęć.

Ile wynosi pensja dyrektora?

Z badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, iż średnie wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi i 5 539 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje pensję od 4 506 PLN do 6 704 PLN.

Z odpowiedzi uczestników ankiety wynika, że część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera ( 30% ankietowanych), telefon komórkowy (29% ankietowanych) czy środki finansowe na rzecz dalszego kształcenia (28% ankietowanych).

Jak zostać dyrektorem?

Dyrektor jest mianowany przez organ prowadzący daną placówkę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje stanowisko przez kolejnych 5 lat. Kandydat na potencjalnego dyrektora musi spełniać określone wymagania - m.in. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, by awansować na stanowisko "kierownika" szkoły musi:

  • mieć ukończone studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje pozwalające zajmować stanowisko nauczyciela w danej placówce;
  • mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny dotyczący zarządzania oświatą;
  • posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowisku nauczyciela;
  • spełniać kryteria zdrowotne – posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.