Dopiero od 2019 roku skrócony zostanie okres, przez jaki pracodawcy muszą przechowywać dokumentację kadrowo-płacową - z 50 do 10 lat.

Początkowo planowano, że nowe przepisy wejdą w życie już w 2018 roku, jednak zgodnie z przyjętym przez rząd projektem dotyczącym skrócenia czasu przechowywania akt pracowniczych>>, zaczną obowiązywać dopiero od 2019 roku.

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Rządowy projekt zakłada przede wszystkim skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej pracowników oraz zleceniobiorców, zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 r. Pracodawca zostanie jednocześnie zobowiązany do przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych comiesięcznych raportów z danymi pracowników i zleceniobiorców, które umożliwią ustalenie prawa do emerytury czy renty.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r., zasadą będzie przechowywanie dokumentacji przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca będzie dobrowolnie mógł skrócić ten okres do 10 lat, jeśli złoży w ZUS oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów także dla tych pracowników.

Nowe przepisy nie obejmą pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz osób wykonujących pracę górniczą i prace równorzędne - dla nich nadal będzie obowiązywał 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Prowadzenie i przechowywanie e-dokumentów. Jeśli pracodawca zdecyduje się formę elektroniczną dokumentacji, nie będzie już musiał przechowywać papierowej - będą one teraz wywoływały takie same skutki prawne, także na gruncie ubezpieczeń społecznych.

Elektroniczna forma dokumentacji będzie wymagała opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń. Rząd zaproponował również wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń jako podstawowej formy przekazania płacy zatrudnionemu. Obecnie pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na przekazanie mu wynagrodzenia na konto bankowe. Pracodawca nie chce wypłacić ci wynagrodzenia w gotówce? Możesz odejść natychmiast z pracy>>

Nadal jednak, na wniosek pracownika, będzie możliwość wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 r.