Pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pieniężnej w przypadku śmierci pracownika, którego ubezpieczył od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak pod warunkiem, że polisa obejmuje ryzyko śmierci osoby zatrudnionej.
Pracownik spółki kolejowej, zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku. Z uwagi na to, że pracodawca go uprzednio ubezpieczył, towarzystwo wypłaciło jego synowi odszkodowanie z tytułu śmierci ojca. Mężczyzna zażądał jednak od spółki także odprawy pośmiertnej. Firma wypłaciła mu jednak tylko część świadczenia, stanowiącego różnicę między należną odprawą a uzyskanym odszkodowaniem. Taka możliwość wynika z art. 93 par. 7 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca, który ubezpieczył pracownika na życie, jest zwolniony z wypłaty odprawy, o ile przekazane odszkodowanie nie jest niższe od tego świadczenia. Jeżeli natomiast jest, to musi pokryć tę różnicę. Pomiędzy stronami sporna była natomiast kwestia, czy polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem na życie, o którym mowa w art. 93 par. 7 k.p.
Sprawa trafiła do sądu, który opowiedział się po stronie pozwanego pracodawcy. Uznał, że wypłacone powodowi odszkodowanie wyłącza prawo do odprawy pośmiertnej. W ocenie sądu nie ma przy tym znaczenia nazwa samej umowy ubezpieczenia, tylko jej funkcja.
Podobnie orzekł sąd II instancji. W uzasadnieniu podkreślił, że cel ochronno-kompensacyjny umowy ubezpieczenia zawartej przez pozwanego został osiągnięty przez wypłatę powodowi odszkodowania. Zatem sąd I instancji słusznie uznał, że pracodawca nie musiał już wypłacać odprawy pośmiertnej.
Skargę kasacyjną wniósł powód. SN ją jednak oddalił.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca Bogusław Cudowski zwrócił uwagę na cel art. 93 par. 7 k.p., który dopuszcza możliwość zwolnienia pracodawcy z wypłaty odprawy pośmiertnej. Jak zaznaczył, chodzi głównie o ochronę jego interesów.
Z kolei w odniesieniu do spornej między stronami kwestii przesądził, że ubezpieczenie pracownika na życie dotyczy również polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, która obejmuje ryzyko w postaci śmierci osoby zatrudnionej.
SN zaznaczył jednocześnie, że w niniejszej sprawie przesłanką nabycia odprawy pośmiertnej, jak i wypłaty odszkodowania jest to samo zdarzenie. Wobec tego z tytułu śmierci pracownika osobie uprawnionej wypłacane byłyby dwa świadczenia. A to byłoby niedopuszczalne.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt III PK 10/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia