Nawet jeśli pracownik nie dochowa formy pisemnej wypowiedzenia umowy, pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec podwładnego.

Niezależnie, czy odpowiednie oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę składa pracownik, czy pracodawca - zgodnie z przepisami kodeksu pracy, powinno ono mieć formę pisemną. Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę>> Jednak forma pisemna nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. - Trzeba rozróżnić skuteczność i niewadliwość złożonego oświadczenia. Każe oświadczenie woli składane przez pracownika i pracodawcę, zmierzające do rozwiązania stosunku pracy, będzie skuteczne - tłumaczy Łukasz Górzny, radca prawny z Praktyki Prawa Pracy w kancelarii DZP.

W przypadku pracodawcy niezachowanie formy pisemnej będzie jednak wadliwe. Kodeks pracy co prawda nie określa, jak powinna wyglądać forma pisemna, ale wypowiedzenie jest oświadczeniem woli na piśmie i w związku z tym stosuje się do niego także przepisy prawa cywilnego. A zgodnie z kodeksem cywilnym, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Przy zwolnieniu e-mailem przez pracodawcę wymóg formy pisemnej spełnia tylko elektroniczna wiadomość opatrzona bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym. Więcej o tym, jak zwolnić pracownika wysyłając mu e-maila, przeczytasz tutaj>>

Niezachowanie przez pracodawcę formy pisemnej wypowiedzenia uzasadnia roszczenia pracownika o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy albo o zasądzenie odszkodowania.

Obawy poniesienia negatywnych konsekwencji związanych z wadliwością nie ma, gdy to pracownik rozstaje się z pracodawcą poprzez e-maila. - Po stronie pracownika, który chciałby na przykład za pomocą e-maila zwolnić się z pracy, nie ma wymogu, aby taki mail był opatrzony podpisem kwalifikowanym, ponieważ to oświadczenie, o ile ono dojdzie do pracodawcy, będzie skuteczne i w sądzie pracy nie będzie mogło być podważone przez pracodawcę. W przypadku pracownika pracodawca w oparciu o brak pisemności nie może więc wywieść żadnego roszczenia przed sądem pracy - mówi Górzny.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, oświadczenie woli jest skuteczne z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią, nawet gdy tego nie uczyniła. W przypadku wypowiedzenia składanego przez e-maila staje się to więc z chwilą, gdy pracodawca zapoznał się z treścią elektronicznej wiadomości. Wtedy też zaczyna biec okres wypowiedzenia. Zlecenie, o dzieło i etat. Zobacz, jak można zerwać umowę>>