Ojciec-pracownik ma prawo między innymi do urlopów rodzicielskich i dni wolnych na opiekę.

Nie tylko kobieta w ciąży i matka ma przywileje w miejscu pracy - także ojcowie mogą liczyć na korzystne rozwiązania, ułatwiające im pogodzić wychowywanie dzieci z życiem zawodowym. O tym, jak państwo pomaga wrócić rodzicom na rynek pracy dowiesz się z naszej galerii:

Urlop tacierzyński. Ojciec ma więc prawo do urlopu tacierzyńskiego, czyli części urlopu macierzyńskiego, jeśli jednocześnie matka zdecyduje się zrezygnować z jego części. Obowiązkowo matka musi wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli po tym czasie nie zdecyduje się już dalej korzystać z urlopu (w całości lub części), ojciec dziecka może wykorzystać 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy bowiem do liczby urodzonych dzieci - tutaj dowiesz się więcej>>

Ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego także wtedy, gdy matka jest w szpitalu, jeśli wcześniej wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Także w razie śmierci matki w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcu przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Urlop tacierzyński przypada bezpośrednio po przerwanym urlopie macierzyńskim matki, na wniosek ojca. Nie można dzielić go na części, a za cały okres urlopu tacierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Ile wynosi zasiłek macierzyński, dowiesz się tutaj>>

Urlop ojcowski. Natomiast niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki ojcu przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci, który musi być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Ojcowska opieka nad dzieckiem jest w pełni płatna - pracownik otrzymuje wtedy 100 proc. swojego normalnego wynagrodzenia.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek ojca-pracownika, a pracodawca musi go uwzględnić, jeśli został złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co zawiera wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć, dowiesz się tutaj>>

Urlop okolicznościowy. Pracownik-ojciec ma prawo także prawo do urlopu okolicznościowego, czyli dodatkowych dni wolnych, udzielanych w związku z zaistnieniem szczególnych wydarzeń w życiu pracownika. W tym wypadku ojciec może otrzymać, niezależnie od przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 2 dni wolne w związku z urodzeniem się dziecka. Pracownikowi przysługuje za ten czas wynagrodzenie, które jest liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Tak obliczysz wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku>>

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale termin powinien mieć bezpośredni związek z narodzinami dziecka - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami w inny dzień, niż zdarzenie to faktycznie miało miejsce.

Dni wolne na opiekę. Niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu wypoczynkowego i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, rodzicom przysługują również 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego na dziecko w wieku do 14 lat. Mają do nich prawo rodzice bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy - także wtedy, gdy tylko matka lub ojciec jest zatrudniony.

Do dni wolnych na opiekę mają prawo obydwoje rodzice, ale nie w tym samym terminie - mogą natomiast je wykorzystać jednorazowo lub każde z nich po jednym dniu.

Nie trzeba przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy. Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy o udzielenie urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracodawca może jednak odmówić, podając powody takie jak w przypadku, gdy odmawia urlopu wypoczynkowego>>

Wolne na opiekę nad chorym dzieckiem. Zarówno matka, jak i ojciec mogą także otrzymać zwolnienie z pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Jeżeli nie ukończyło ono jeszcze 14 lat, pracownik ma prawo do 60 dni na opiekę w ciągu roku. Tylko 14 dni dostanie, jeśli dziecko jest starsze i pozostaje nadal we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem.

Za czas zwolnienia przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dowiesz się tutaj>>