Ojciec-pracownik zachowa w 2019 roku prawo do dni wolnych na opiekę, urlopów rodzicielskich i urlopu okolicznościowego.

Ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zachowają w 2019 roku szereg przywilejów związanych z urodzeniem się dziecka.

Urlop tacierzyński. Ojciec przede wszystkim nadal będzie miał prawo do urlopu tacierzyńskiego, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego. Obowiązkowo matka będzie musiała wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli po tym czasie nie zdecyduje się już dalej korzystać z urlopu (w całości lub części), ojciec dziecka bedzie miał prawo wykorzystać 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy bowiem do liczby urodzonych dzieci - tutaj dowiesz się więcej>>

Ojcu będzie przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego także wtedy, gdy matka będzie w szpitalu, jeśli wcześniej wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Także w razie śmierci matki w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojciec otrzyma prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Urlop tacierzyński będzie przypadał bezpośrednio po przerwanym urlopie macierzyńskim matki, na wniosek ojca. Nie będzie można dzielić go na części, a za cały okres urlopu tacierzyńskiego ojciec otrzyma zasiłek macierzyński. Ile wynosi zasiłek macierzyński, dowiesz się tutaj>>

Urlop ojcowski. Natomiast niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki ojcu będzie przysługiwał urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci, który będzie musiał być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Będzie można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie będzie mogła być krótsza niż tydzień.

Ojcowska opieka nad dzieckiem będzie w pełni płatna - pracownik otrzyma wtedy 100 proc. swojego normalnego wynagrodzenia.

Urlop ojcowski będzie udzielany na pisemny wniosek ojca-pracownika, a pracodawca będzie musiał go uwzględnić, jeśli został złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co zawiera wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć, dowiesz się tutaj>>

Urlop okolicznościowy. Pracownik-ojciec w 2019 roku nadal będzie miał prawo do urlopu okolicznościowego. W związku z urodzeniem się dziecka pracownik otrzyma zatem, niezależnie od przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 2 dni wolne. Pracownikowi będzie przysługiwało za ten czas wynagrodzenie, liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Tak obliczysz wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku>>

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale termin powinien mieć bezpośredni związek z narodzinami dziecka - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami w inny dzień, niż zdarzenie to faktycznie miało miejsce.

Dni wolne na opiekę. Niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu wypoczynkowego i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ojciec otrzyma także 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego na dziecko w wieku do 14 lat. Będą mieli do nich prawo rodzice bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy - także wtedy, gdy tylko matka lub ojciec będzie zatrudniony. Obydwoje rodzice będą mieć prawo do dni wolnych, ale nie w tym samym terminie - będą mogli je natomiast wykorzystać jednorazowo lub każde z nich po jednym dniu.

Nie będzie trzeba przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy. Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy o udzielenie urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracodawca może jednak odmówić, podając powody takie jak w przypadku, gdy odmawia urlopu wypoczynkowego>>

Wolne na opiekę nad chorym dzieckiem. Ojciec (a także matka) będzie mógł również otrzymać zwolnienie z pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Jeżeli nie ukończy ono jeszcze 14 lat, pracownik będzie miał prawo do 60 dni na opiekę w ciągu roku. Tylko 14 dni dostanie, jeśli dziecko będzie starsze i będzie nadal pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem.

Za czas zwolnienia będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z ZUS w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, dowiesz się tutaj>>