Kupiony towar w sklepie wyglądał na pełnowartościowy, a w domu okazało się, że ma defekt? Spokojnie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedaż trefnego produktu.

Wadą ukrytą są wszelkie braki produktu, które istniały w chwili zwarcia umowy ale były niewidoczne. O uprawnieniach konsumenta w zawiązku z zakupem produktu obarczonego wadą ukrytą mówią przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 z zm. - dalej kc) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r., Nr 141 poz. 1176 z zm. - dalej ustawa).

Art. 556 kc stanowi, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy okaże się, że:
• sprzedany produkt „ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy”
• rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał
• rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.


Zwolnienie od tej zasady następuje, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie lub powinien był wiedzieć z punktu widzenia rozsądku.

Strony mogą uregulować kwestię odpowiedzialności za wady ukryte według swoich upodobań. Prawo przewiduje możliwość jej rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia. Jednak w przypadku umyślnego wprowadzenia kupującego przez sprzedawcę w błąd ograniczenie i wyłączenie nie ma zastosowania.

Osoba, która zakupiła niezgodny z umową produkt ma prawo do:
• żądania doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
• wymiany na nowy
• odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na nowa niewadliwą lub usunie wady, chyba że wymiana lub naprawa miały już miejsce,
• żądania obniżenia cenyDodatkowo prawo nakłada na sprzedającego obowiązek poniesienia kosztów związanych z demontażem, dostarczeniem, robocizną, materiałami oraz ponownym zamontowaniem i uruchomieniem.

Brak odpowiedzi sprzedawcy w ciągu 14 dni od złożenia żądania uznaje się za jego akceptację.

Kupujący, który odkrył wadę powinien w ciągu 2 miesięcy od chwili jej ujawnienia zawiadomić sprzedawcę. Jeżeli tego nie zrobi straci powyższe uprawnienia.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową trwa przez dwa lata od wydania rzeczy kupującemu w przypadku nowych produktów.