Odmowa przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę z powodu braku oryginalnego opakowania nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Poza nielicznymi kategoriami towarów, stosowanie tego typu klauzul w regulaminach sklepów jest niedozwolone.

Oznacza to, że trzymane przez nas latami pudełka po produktach elektronicznych można wyrzucić do śmieci. Często wymagany od nas – szczególnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej – obowiązek bezpiecznego zapakowania towaru nie oznacza bowiem wykorzystania do tego celu oryginalnego pudełka. Tego typu zapisy stosowane przez przedsiębiorców mają na celu zniechęcenie poszkodowanego klienta do dochodzenia swoich praw. Należy również zaznaczyć, iż zostały one wpisane do katalogu klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, towar można reklamować bez jakiegokolwiek opakowania. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji z powodu braku kartonowego czy plastikowego pudła. Przedmiotem reklamacji jest bowiem wadliwy produkt, a nie jego opakowanie.

Rozróżnić należy składanie reklamacji, czyli zgłoszenie niezgodności towaru z umową (na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) od dochodzenia swoich praw na podstawie karty gwarancyjnej. Producent czy dystrybutor może bowiem uzależnić warunki gwarancji od dostarczenia produktu w oryginalnym opakowaniu.

Zwrot towaru też bez kartonu

Analogicznie do kwestii reklamacji, w przypadku zakupów na odległość i ich zwrotów, sprzedawca nie może zobowiązać klienta do umieszczenia produktu w oryginalnym opakowaniu. Niezgodne z prawem są również ograniczenia dotyczące zwrotu towaru w stanie nieużywanym. Konsument ma bowiem prawo zapoznać się z zakupionym produktem, a co za tym idzie, zmienić go w granicach zwykłego zarządu.

Przykład klauzuli niedozwolonej
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku towaru nie używanego i nie noszącego śladów eksploatacji oraz gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz), plomby zabezpieczające towar lub uszkodził worki foliowe w które był zapakowany towar lub akcesoria"

Gdzie się skarżyć?

Co zatem powinniśmy zrobić w przypadku, gdy sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji bądź zwrotu towaru bez oryginalnego opakowania? W pierwszej kolejności powinniśmy poinformować go obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z którymi roszczenia przedsiębiorcy uznawane są za bezzasadne. Jeśli to nie przyniesie skutku, konieczne będzie przekazanie zawiadomienia do miejskiego rzecznika praw konsumentów oraz złożenie skargi do Izby Handlowej, która zadecyduje o nałożeniu kary finansowej na sprzedawcę.

Od sprzedawcy należy wymagać wystawienia na piśmie odmowy przyjęcia reklamacji. Dokument ten będzie stanowił dowód w dalszym postępowaniu przed zaangażowanymi w sprawę instytucjami

Wyjątek

Zgodnie z ustawą o ochronie, niektórych praw konsumentów, jeśli strony nie umówiły się inaczej, zwrot nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych nie jest możliwy po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.