Wykonawca ma obowiązek poprawienia ewentualnych wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, musi się liczyć z koniecznością obniżenia ceny albo nawet zwrotu zapłaconych przez klienta pieniędzy
Czy producent musi uznać reklamację
Kilka dni temu złożyłem reklamację w firmie, która wykonała meble łazienkowe pod określony wymiar. W trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy dowiedziałem się, że moje zastrzeżenia są absurdalne. Czy można w ten sposób rozpoznać reklamację?
Przepisy kodeksu cywilnego ustanawiają zasadę, zgodnie z którą do umowy o dzieło zawartej przez przedsiębiorcę z osobą fizyczną stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Dodatkowym warunkiem jest, aby zamówienie było niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową. Tak jest w przypadku czytelnika. W takich sytuacjach towar niezgodny z umową można reklamować w terminie dwóch lat od jego otrzymania. W reklamacji można żądać naprawienia rzeczy, wymiany jej na nową, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że została ona uwzględniona według żądania klienta. Zamawiający, składając reklamację, powinien powołać się na taką niezgodność zakupionego towaru z umową, która może spowodować, że rzecz nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używana, lub nie posiada właściwości, jakie powinny ją cechować. Dodatkowo zaś konsument ma obowiązek złożenia reklamacji w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady. W przypadku zakupionych na wymiar mebli łazienkowych może zatem chodzić o ich wytrzymałość, odporność na wilgoć czy zastosowane w praktyce przez firmę mocowania. W związku ze złożoną reklamacją można skorzystać z kilku rodzajów roszczeń. W pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy. Obniżenie ceny towaru lub zwrot pieniędzy – czyli odstąpienie od umowy – możliwe są dopiero wtedy, gdy wymiana albo naprawa okażą się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny są dopuszczalne również wtedy, gdy sprzedawca nie zdoła naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie.
Podstawa prawna
Art. 6271 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Art. 8 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Czy reklamować usługę przed jej wykonaniem
Zleciłem firmie remontowo-budowlanej pomalowanie ścian w mieszkaniu. Umówiłem się, że ubytki mają być wyrównane gładzią szpachlową, a malowane powierzchnie – zagruntowane. Już po odświeżeniu pierwszego pomieszczenia stwierdziłem, że ściany są pomalowane nieestetycznie. Czy mogę reklamować usterki jeszcze przed ukończeniem prac?
W tym przypadku doszło do zawarcia umowy o dzieło, która jest umową określonego rezultatu. Jej istota sprowadza się do tego, że osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania w przyszłości oznaczonego w umowie dzieła (np. namalowania obrazu, uszycia ubrania, wykonania remontu) w zamian za ustalone wynagrodzenie, które ma jej wypłacić zamawiający. W takim przypadku przepisy przyznają inwestorowi możliwość zgłaszania zastrzeżeń do prawidłowości wykonania dzieła jeszcze przed jego ukończeniem. Ma on prawo do oceny postępów prac i badania jej jakości. Gdy stwierdzi nieprawidłowości, może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu realizacji dzieła i wyznaczyć mu w tym celu termin. Jeżeli wykonawca nie dokona poprawek na czas, zamawiający usługę może odstąpić od umowy albo zlecić wykonanie dzieła innej osobie, która zrobi to na koszt i ryzyko niesolidnego wykonawcy. Najlepiej, gdy zgłoszenie uwag do jakości wykonania dzieła ma formę pisemną. W praktyce w takiej sytuacji zlecający wykonanie usługi powinien wezwać wykonawcę do zmiany wadliwego sposobu wykonania dzieła. Pismo może przybrać treść: „W dniu x stwierdziłem, że zlecone Panu do wykonania pomalowanie ścian nie odpowiada poczynionym ustaleniom z następujących powodów... Dlatego wzywam Pana do zmiany sposobu wykonania dzieła i wykonania usługi zgodnie z umową. W tym celu wyznaczam termin dwutygodniowy liczony od dnia dzisiejszego. Po jego upływie powierzę poprawienie i wykonanie malowania ścian innej osobie na Pana koszt”. Jeżeli mimo wezwania i upływu wyznaczonego w nim terminu nie dojdzie do zmiany sposobu realizacji dzieła, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Zwrotu pieniędzy, które zamawiający usługę zapłacił drugiemu fachowcowi, w razie ich zapłacenia przez pierwszego wykonawcę, zamawiający będzie mógł skutecznie dochodzić w sądzie.
Podstawa prawna
Art. 436 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Czy mogę zrezygnować z projektu
Zamówiłem przez internet wykonanie projektu zabudowy kuchennej, który został przygotowany na podstawie określonych przeze mnie wytycznych. Nie jestem zadowolony z wykonanej usługi i chciałbym z niej zrezygnować . Czy mogę odstąpić od zawartej umowy?
W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, co do zasady nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do takich usług można zaliczyć umowy o dostawę dzieła (towaru) według indywidualnego zamówienia, w tym również usług projektowych. Brak możliwości odesłania zamówionego towaru lub odstąpienia od umowy świadczenia usług bez podania przyczyny i otrzymania związanego z takim działaniem zwrotu pieniędzy nie zabrania zlecającemu ich wykonanie dochodzenia obniżenia wynagrodzenia lub żądania jego poprawy, gdy zamówione usługi (towary) są niezgodne z zawartą umową
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225).
Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy
Zleciłem naprawę pralki. Po jej odebraniu, już przy pierwszym praniu okazało się, że usterka nie została całkowicie usunięta. Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy?
Chociaż zbliżone przypadki nie należą do rzadkości, to żądanie w pierwszej kolejności zwrotu pieniędzy za usługę wykonaną przez fachowca jest niedopuszczalne. Jeżeli oddane zamawiającemu dzieło ma wady, to w pierwszej kolejności może on żądać ich naprawienia w odpowiednim terminie. Można zastrzec, że po jego przekroczeniu naprawa nie zostanie przyjęta. Rodzaj wad zamówionego dzieła może powodować, że nie będzie można ich usunąć (np. meble wykonano z drewna brzozowego zamiast dębowego) albo wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie (np. nie zdąży poprawić sukni ślubnej przed uroczystością). Dopiero gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić (tylko wtedy, gdy wady są istotne) i żądać zwrotu pieniędzy. Wada istotna to taka, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość. Jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Podstawa prawna
Art. 637 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Czy sąd zasądzi zwrot udzielonej zaliczki
Zawarłem umowę z firmą o odnowienie i pomalowanie mieszkania. Został w niej określony termin rozpoczęcia i zakończenia robót, a ja wręczyłem właścicielowi firmy zaliczkę na zakup farb, pędzli i innych niezbędnych rzeczy do wykonania prac. W ustalonym terminie firma nie rozpoczęła odnawiania mieszkania i nie zgłosiła się z zakupami, na które wzięła pieniądze. Dodatkowo cały czas przesuwa termin robót, a na pisma z wezwaniem do zwrotu zaliczki nie reaguje. Czy w sądzie odzyskam udzieloną zaliczkę?
Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W takiej sytuacji w momencie przedstawienia wykonawcy remontu pisma o odstąpieniu od umowy kontrakt przestanie wiązać. Dodatkowo właściciel mieszkania, który wpłacił zaliczkę, może wnieść do sądu pozew o zwrot tej kwoty. Właściwy do rozpoznania sprawy jest wydział cywilny sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli stroną pozwaną jest osoba prawna, pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu ma ona swoją siedzibę. W pozwie należy wskazać kwotę zaliczki, której zwrotu żądamy, a także zasądzenia od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu należy wskazać dowody, które potwierdzają zasadność roszczenia, na przykład dowód z zeznań świadków, którzy byli obecni przy wręczaniu zaliczki, kopię umowy o wykonanie prac remontowych, a także kopie pism, w których domagaliśmy się od wykonawcy zwrotu zaliczki, ponieważ odnawianie mieszkania nie zostało rozpoczęte w terminie.
Podstawa prawna
Art. 637 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).