Wydłużenie czasu na ustosunkowanie się przedsiębiorcy do reklamacji, tworzenie dodatkowych organów do pozasądowego rozwiązywania sporów czy pominięcie sporów dotyczących roszczeń odszkodowawczych – m.in. te kwestie budzą wątpliwości podmiotów biorących udział w konsultacjach przygotowanego przez UOKiK projektu założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ministerstwo Sprawiedliwości skrytykowało propozycje zmian w ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Projekt zakłada bowiem wprowadzenie obowiązku ustosunkowania się przez przedsiębiorcę do reklamacji w ciągu 30 dni. Takie uregulowanie w rzeczywistości zmniejsza ochronę konsumenta, gdyż wspomniana ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego termin 14 dni na rozpatrzenie żądań klienta.
Sporne okresy
Na terminy zwróciła też uwagę Komisja Nadzoru Finansowego. Projekt zakłada 90 dni na rozstrzygnięcie sporu przez podmiot zajmujący się pozasądowym rozpatrywaniem sporów (ADR). „Faktyczny czas trwania postępowania nie jest zależny wyłącznie od podmiotu ADR, w dużej mierze zależy od dostępności stron i stopnia ich zdyscyplinowania. Wymóg zakończenia postępowania w terminie 90 dni w praktyce może okazać się trudny do spełnienia” – podkreśla KNF.
Za niewystarczający komisja uważa także 3-tygodniowy okres na odmowę rozpatrzenia skargi. ADR będzie bowiem zobligowany do uzyskania w tym czasie odpowiedzi przedsiębiorcy. Ten z kolei, mając zbyt mało czasu na analizę danego przypadku, może podejmować decyzje godzące w interes konsumenta.
Zarówno rzecznik ubezpieczonych (RzU), jak i KNF krytykują też proponowane wyłączenie z obowiązków ADR-ów rozpatrywania sporów o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
„Należałoby tutaj doprecyzować, iż wyłączenie odnosi się jedynie do roszczeń kierowanych bezpośrednio do sprawcy szkody, nie dotyczy natomiast roszczeń dochodzonych w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej” – podnosi rzecznik. Tego typu roszczenia były wszak – jak podaje – przedmiotem ponad 40 proc. skarg kierowanych do RzU.
Zamiast przymusu
Na potrzebę wprowadzenia odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców czy wręcz obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego zwrócili uwagę zarówno rzecznik ubezpieczonych, jak i resort finansów. „Domniemana zgoda przedsiębiorcy mogłaby uprościć i skrócić czas potrzebny na rozstrzygnięcie sporu, a także ułatwić konsumentom dochodzenie swoich roszczeń” – podkreśla resort.
W raporcie RzU podkreślono, że większość możliwych mediacji nie dochodzi do skutku ze względu na odmowę przedsiębiorcy. A projekt nadal zakłada dobrowolność przystąpienia do takiego postępowania.
Etap legislacyjny
Projekt założeń w uzgodnieniach