Wakacyjny sezon trwa. Polacy pomimo zeszłorocznej fali bankructw biur podróży nie przestraszyli się. Liczba osób wyjeżdżających na zorganizowane wczasy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosła o 3,6 proc. – informuje Polski Związek Operatorów Turystycznych. Touroperatorzy natomiast coraz częściej rezygnują z ofert last minute, tłumacząc swoje decyzje obawą przed zepsuciem rynku turystycznego. Jeśli pomimo tego udało Ci się upolować wymarzony wyjazd, sprawdź co może biuro podróży i jakie przysługują Ci prawa.

Wszyscy turyści są równi

Nie jest ważne, czy oferta została zakupiona przez Ciebie rok czy też pięć dni przed planowanym wyjazdem. W obu przypadkach masz prawo do pełnej ochrony. Prawa konsumenta pozostają niezmienne, a zapisy umowne ograniczające je są niedozwolone.

Zwróć uwagę, czy w treści umowy podane zostały dane biura, pośredników (jeśli są), a także wszystkie informacje dotyczące kupowanej usługi. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące jakości hotelu, jego położenia, rodzaju i ilości oferowanych posiłków. Istotnymi punktami będą również te dotyczące oferowanego środka transportu (do punktu docelowego, czyli oprócz np. samolotu, również transferu z lotniska do hotelu czy innego miejsca noclegu).

Warto dokładnie przestudiować zapisy traktujące o możliwości zmian programu wycieczki lub jej odwołania, bowiem od nich zależeć będzie uwzględnienie ewentualnej reklamacji w przypadku niedochowania postanowień umowy. Prawo do reklamacji zachowujesz niezależnie od tego, czy kupiłeś wycieczkę po regularnej cenie czy w ofercie last minute. Niedozwolone są zatem zapisy umowne wyłączające lub ograniczające możliwość jej składania.

Last minute nie ogranicza prawa do rezygnacji

Kupując wycieczkę w biurze podróży, należy pamiętać o prawie do rezygnacji z niej. Dokonać jej możesz w każdej chwili – bez względu na to, czy podróż już trwa, czy jeszcze się nie rozpoczęła. Jeśli powody rezygnacji leżą po stronie biura podróży (np. zmiana ceny, programu, terminu, miejsca pobytu, standardu zakwaterowania czy środku transportu) powinieneś otrzymać od touroperatora całość wpłaconej kwoty (bez żadnych potrąceń).

Jeżeli przyczyną rezygnacji nie są odmienne warunki oferowane przez operatora, musimy brać pod uwagę to, że nie możemy liczyć na zwrot całości wpłaconej przez nas kwoty.

- Biuro w takim wypadku ma prawo potrącić koszty, jakie poniosło w związku z przygotowaniem podróży, zawsze musi być to jednak kwota adekwatna do rzeczywistych kosztów. Potrącenia te są rodzajem kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika – tłumaczy Magorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wysokość dokonanych potrąceń zależeć będzie od terminu rezygnacji z wycieczki. Zatem im bliżej terminu wyjazdu dokonamy rezygnacji, tym potrącenia będą wyższe. Wartym rozważenia rozwiązaniem może być zakup u organizatora wyjazdu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

Kupując ofertę last minute, ze względu na bliski termin wyjazdu, zazwyczaj nie ma możliwości wpłaty zaliczki, dlatego koniecznie jest uiszczenie od razu całej kwoty.

Niezgodne z prawem są zapisy umów stanowiące o potrąceniu 100 proc. ceny wycieczki w przypadku rezygnacji z niej na kilka dni przed wyjazdem.

Biuro zmienia umowę

Jeśli biuro turystyczne zmienia warunki umowy jeszcze przed rozpoczęciem wycieczki, musi jak najszybciej powiadomić o tym klienta. Stajemy wtedy przed wyborem, czy akceptujemy zaproponowane nowe warunki, czy też rezygnujemy z umowy.

Jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy, należy Ci się zwrot pieniędzy. Biuro nie może przewidywać kary za jej zerwanie. Możesz również wybrać inną ofertę operatora. W zależności od standardu nowej oferty wyrównasz różnicę w cenie bądź zażądasz jej zwrotu.

Umowa a rzeczywistość

Również w przypadku, gdy na miejscu okaże się, że warunki określone w umowie nie odpowiadają tym, które zastajesz w rzeczywistości, masz prawo żądać odszkodowania, obniżenia ceny wycieczki, bądź odstąpić od umowy (bez płacenia karty umownej). Operator na własny koszt powinien zapewnić nam powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej. Jeśli odmówi, masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów podróży powrotnej.

Odszkodowania

Jeżeli operator nie wywiąże się z umowy, oprócz zwrotu kosztów wycieczki, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Należy jednak udowodnić poniesioną przez Ciebie szkodę. Odszkodowanie nie przysługuje natomiast w dwóch przypadkach: wystąpienia siły wyższej (np. powodzi czy wybuchu wojny) lub zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych na wyjazd. Warto zadbać, by limit osób określony został w umowie.

Zmiana ceny wycieczki

Najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki biuro podróży ma prawo zmienić cenę wycieczki, pod warunkiem, że w umowie zostanie zawarte odpowiednie zastrzeżenie. Kupując zatem ofertę last minute, mało prawdopodobne jest, że jej cena ulegnie zmianie. Gdyby jednak od dnia zakupu Twojej wycieczki do jej rozpoczęcia wstępował dłuższy okres, warto wiedzieć w jakich sytuacjach zmiana ceny będzie możliwa.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, organizator turystki może dokonać podwyższenia ceny wycieczki w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  • wzrostu kosztów transportu;
  • wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat nienależnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
  • wzrostu kursów walut.

W celu zgodnego z prawem podwyższenia cen wycieczki operator musi udokumentować wystąpienie powyższych okoliczności.

Nie odpowiada Ci nowa cena wycieczki? Masz prawo wypowiedzieć umowę oraz żądać zwrotu pieniędzy.

Last minute również do reklamacji

Przepisy prawa nie różnicują uprawnień konsumenta od momentu zakupu wycieczki. W każdym przypadku zachowujesz prawo do pełnej ochrony. Generalna zasada brzmi, że reklamacje powinieneś złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. W tym przypadku również nie jest ważne, czy korzystałeś z oferty regularnej czy last minute. Niegodne z prawem są zapisy umowne wymuszające na kliencie złożenie pisemnej reklamacji na ręce rezydenta w trakcie trwania wycieczki.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw należy zawrzeć w piśmie reklamacyjnym dokładny opis przestawianych przez Ciebie zarzutów. Warto poprzeć je odpowiednią dokumentacją w postaci np. fotografii. Należy także scharakteryzować, jakiego odszkodowania oczekujemy od operatora i jakie straty, które ponieśliśmy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy ono wynagrodzi. W celu dokonania szacunków wysokości jakie poniosłeś pomocna będzie Tabela Frankfurcka, którą znaleźć możesz na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumentów (http://www.konsument.gov.pl/files/t_frankfurcka.pdf).

Brak odpowiedzi biura podróży na reklamację w ciągu 30 dni skutkuje jej uznaniem. Jeśli reklamacje złożyłeś jeszcze podczas trwania wycieczki, operator ma na odpowiedź 30 dni od jej zakończenia.