Ograniczanie przez biuro podróży odpowiedzialności za opóźnienie rozpoczęcia imprezy turystycznej - niezgodne z prawem. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z 2011 r. Urząd stwierdził wówczas m.in., że we wzorcach umownych spółki znalazły się postanowienia tożsame z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Jeżeli tego rodzaju klauzule pojawią się w umowie, którą konsument zawarł z przedsiębiorcą, nie wiążą one stron tego kontraktu z mocy prawa. Nowa Itaka zastrzegała m.in., że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wylotów z kraju, które byłyby mniejsze niż 12 godzin.

Tymczasem, zgodnie z prawem, opóźnienie oznacza nienależyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji klient ma prawo do ubiegania się o stosowną rekompensatę – pod warunkiem, że opóźnienie nie zostało spowodowane wyłącznie przez konsumenta, osobę trzecią nieuczestniczącą w wykonaniu usług albo przez siłę wyższą.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko Urzędu, potwierdzając naruszanie przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów. Jednak uznał, że Nowa Itaka zaniechała stosowania niektórych kwestionowanych przez Urząd postanowień jeszcze przed wydaniem decyzji. Dlatego kara pieniężna została obniżona do 2 533 263 zł. Wyrok (XVII Ama 158/11) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.