Wadliwe lub nieterminowe wykonanie remontu, montażu lub robot budowlanych powoduje powstanie u zlecającego (inwestora, zamawiającego) szeregu uprawnień wynikających m.in. z rękojmi za wady i prawa do reklamacji.

Umowa o dzieło

Do wszelkich zleceń na wykonanie czegoś materialnego - czyli gdy istotą jest osiągnięcie rezultatu - stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło. Taka umowa może być zawarta także ustnie, ale zarówno dla zamawiającego jak i dla przyjmującego zamówienie bezpieczniejszą formą jest dokument, który ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez przyjmującego zamówienie. W formie umowy o dzieło wykonywany może być np. montaż płytek, armatury czy elementów wyposażenia, np. łazienki lub kuchni. Również wykonanie drzwi lub okna na indywidualne zamówienie jest umową rezultatu, a więc o dzieło.

Każda poprawnie sporządzona umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie dzieła,
  • zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania określonego dzieła,
  • obowiązek zamawiającego zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Głównym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła w ustalonym przez strony terminie. Jeżeli opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem zamówionego dzieła tak dalece, że najprawdopodobniej nie zdoła ukończyć go w ustalonym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Ponadto jeżeli opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność – zamawiający może dochodzić z tego tytułu odszkodowania.

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła może zostać określone w dwojaki sposób:

  • jako wynagrodzenie ryczałtowe – jest to wynagrodzenie o stałej wysokości
  • jako wynagrodzenie kosztorysowe jest to wynagrodzenie ustalane na podstawie zestawienia planowych prac i przewidywanych kosztów

Umowa o roboty budowlane

W przypadku budowy domu lub innego obiektu albo wykonania tylko określonego etapu takiej budowy zastosowanie ma umowa o roboty budowlane, której ramowe zasady i obowiązki stron uregulowane są w kodeksie cywilnym (art. 647 i kolejne). Zgodnie z kodeksem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor (klient) zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.