Właściwość miejscowa urzędu skarbowego określana jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Złożenie przez pomyłkę deklaracji do niewłaściwego urzędu nie poniesie jednak ze sobą negatywnych konsekwencji dla podatnika.

Kryterium, które decyduje o właściwości urzędu skarbowego jest miejsce zamieszkania podatnik, czyli miejscowość, w której przebywa on z zamiarem stałego pobytu. Instytucja zameldowania (na pobyt stały bądź czasowy) jest natomiast kategorią prawa administracyjnego.

Ustawa o podatku od osób fizycznych w art. 45 ust. 1b ponadto dodatkowo konkretyzuje określanie właściwości. Zgodnie z nią, właściwym jest urząd skarbowy miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – właściwość ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Pomimo jasnych przepisów, podatnicy bardzo często kierują deklaracje do urzędów skarbowych znajdujących się w miejscu swojego zameldowania, a nie zamieszkania. Czy takie działanie to złamanie prawa?

- Samo złożenie deklaracji omyłkowo do niewłaściwego urzędu nie będzie powodowało negatywnych następstw dla podatnika – nie poniesie on odpowiedzialności karno-skarbowej. Art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje bowiem, iż organ podatkowy do którego deklarację wniesiono, a nie jest on właściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać deklarację do urzędu właściwego i powiadomić o tym wnoszącego deklarację. Ponadto samo wniesienie deklaracji do urzędu skarbowego, nawet niewłaściwego, przed upływem terminu określonego w przepisach uważane jest za wniesione z zachowaniem terminu – wyjaśnia Bartłomiej Pitera, konsultant podatkowy.

Pamiętać należy jednak, że gdy po złożeniu deklaracji podatkowej zorientujemy się, że pojawił się na niej błędy, zawsze możemy złożyć korektę. Tę poprawnie wypełnioną możemy złożyć już do właściwego urzędu wraz z pismem wyjaśniającym przyczyny korekty.

Problemy mogą pojawić się natomiast w sytuacji, gdy wpłacimy podatek na innych rachunek urzędu lub rachunek niewłaściwego urzędu.

- Taka zapłata nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, gdyż w tym przypadku zobowiązanie istnieje dopóki nie zostanie wpłacone na właściwy rachunek. Urząd nie będzie mógł zaksięgować właściwej wpłaty i oznaczy ją jako wpływ do wyjaśnienia – tłumaczy Bartłomiej Pitera.

Jak wyjaśnia ekspert, u podatnika wówczas powstanie zaległość w zobowiązaniu, za którą chciał dokonać wpłaty. Może być on później zobowiązany m.in. do uiszczenia zaległych odsetek. W tym przypadku ponosi on więc pełne konsekwencje pomyłki.

Jeżeli podatnik sam zorientuje się o wpłacie na niewłaściwe konto, może wnieść wniosek z informacją, na jakie konto trafiła wpłata oraz prośbę o przekazanie jej urzędowi miejscowo właściwemu. O mylnie dokonanej wpłacie powinno się również powiadomić właściwy urząd.