W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza ZAP-3. W ten sposób poinformujemy urząd nie tylko o nowym rachunku bankowym, lecz także o zmianie adresu zamieszkania.

Deklarację podatkową podatnik powinien złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Właściwość ta ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Instytucja zameldowania (na pobyt stały bądź czasowy) jest natomiast kategorią prawa administracyjnego.

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, według regulacji podatkowych legitymuje się statutem nierezydenta, właściwość miejscową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się zgodnie z miejscem pobytu tej osoby.

ZAP-3 nie zawsze potrzebny

Jeśli nie mamy zamiaru aktualizować numeru rachunku bankowego, do zmiany miejsca zamieszkania (a tym samym urzędu skarbowego) nie zawsze będzie konieczny formularz ZAP-3. Jeśli osoba fizyczna rozliczająca PIT nie jest przedsiębiorcą, wystarczy nowy adres urzędu skarbowego wpisać wypełnianej deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć natomiast, że korzystając formularza ZAP-3 dane można zaktualizować natychmiast po przeprowadzce, a także po złożeniu zeznania rocznego PIT w innej placówce.

ZAP-3 składamy:

• by powiadomić urząd skarbowy o zmianie adresu zamieszkania, jeśli nowy adres miejsca pobytu jest inny niż aktualny adres zameldowania podatnika,
• by poinformować urząd o aktualnym adres korespondencyjnym, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania,
• by poinformować urząd, że chce otrzymywać zwrot nadpłaty podatku lub zwrot podatku na swój osobisty rachunek w banku lub w SKOK,
• by zaktualizować dane rachunku bankowego lub rachunku w SKOK,
• by poinformować urząd, że chce zrezygnować z otrzymywania zwrotu podatku lub nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
• w celu przekazania urzędowi lub zaktualizowania zgłoszonych już wcześniej danych kontaktowych.
ZAP-3 może złożyć osoba która:

• nie prowadzi działalności gospodarczej,
• nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
• nie jest płatnikiem podatków (zaliczki na podatek w ciągu roku odprowadza za nią pracodawca),
• nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne (składki ZUS przelewa za nią pracodawca).