W 2017 roku pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi PIT-11 za 2016 rok do 28 lutego 2017 roku. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu kara w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Każdy płatnik, w tym także pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi, a także urzędowi skarbowemu podatnika PIT-11 za 2016 rok, który zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Co ważne, dokument powinny otrzymać zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i te wykonujące swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Zmiana danych w urzędzie skarbowym. Jak to zrobić?>>

Jak wygląda formularz PIT-11? W formularzu PIT-11 pracodawca powinien podać przede wszystkim informacje o:

  • dochodach podatnika,
  • kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • przychodach zwolnionych od podatku,
  • pobranych zaliczkach i składkach.

W przypadku PIT-11 chodzi o faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

Ponadto od stycznia 2016 roku płatnik składek musi podać także, czy podatnik ma ograniczony (rezydent podatkowy w Polsce, opodatkowuje w kraju wszystkie dochody, także te zagraniczne)/nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce jedynie dochody pochodzące ze źródeł krajowych), co oznacza, że firma będzie musiała zweryfikować status rezydencji podatkowej pracownika.

W praktyce pracodawca musi dowiedzieć się, w którym kraju pracownik posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych. Płatnik został też zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik przebywa w Polsce oraz w innych krajach - i czy nie było to więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Te informacje muszą następnie zostać porównane ze statusem rezydencji podatnika w innym kraju niż Polska.
Ponadto, jeżeli chodzi o polskiego nierezydenta podatkowego płatnik musi zdobyć zagraniczny adres zamieszkania podatnika, jak również numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w państwie rezydencji, jego rodzaj oraz kraj wydania numeru. W przypadku braku takiego numeru, płatnik musi w zamian przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość wydany w państwie jego rezydencji.

Jaki jest termin na dostarczenie PIT-11 za 2016 rok? Jeżeli płatnik dostarcza PIT-11 w formie papierowej, to ma czas do 31 stycznia (wtorek) na dostarczenie tego dokumentu do urzędu skarbowego. Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, termin upływa w 2017 roku 28 lutego (wtorek), podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika). Przy czym droga papierową mogą przekazać rozliczenie tylko najmniejsi pracodawcy, zatrudniający nie więcej niż pięć osób.

Na podstawie otrzymanego PIT-11 pracownik (podatnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wypełnia PIT-37 na formularzu za 2016 rok i przekazuje go urzędowi skarbowemu. Do kiedy złożyć pozostałe PIT 2016, dowiesz się tutaj>>

Jaka kara dla pracodawcy za niezłożenie PIT-11 w terminie? Jeżeli pracodawca nie przekaże pracownikowi PIT-11 w terminie, pracownik może zgłosić sprawę do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej - niewystawienie PIT-11 stanowi bowiem naruszenie prawa.

Pracodawca może więc zostać ukarany za niezłożenie w terminie deklaracji (art. 79 ust. 2 Kodeksu karnego skarbowego), co stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny w wysokości w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 000 zł brutto, a więc kara dla pracodawcy może wynieść od kwoty 200 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 40 000 zł (20 × minimalne wynagrodzenie).

Gdzie należy złożyć PIT? Dowiedz się, który urząd skarbowy jest właściwy>>

Surowsza kara czeka płatnika, gdy będzie podlegał karze za niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia podatnikowi lub organowi podatkowemu informacji podatkowej (art. 80 ust. 2 Kodeksu karnego skarbowego). Jest to już przestępstwo skarbowe i grozi za nie kara grzywny od 10 do 720 stawek dziennych. Jedna stawka zależy od minimalnego wynagrodzenia, ale nie może być niższa od 1/30 tego wynagrodzenia, a wyższa niż 400-krotność najniższej stawki. A zatem, w 2017 roku stawka dzienna wynosi od 66,70 zł do 26 680 zł. Z kolei kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 667 zł (10 stawek dziennych) do 19 209,60 zł (720 × maksymalna stawka dzienna).

Jak rozliczyć się z fiskusem bez PIT-11? Nawet, jeśli pracownik nie otrzyma PIT-11 od pracodawcy, musi rozliczyć się samodzielnie z fiskusem - w innym przypadku także naraża się na odpowiedzialność karnoskarbową.

W tym celu musi sam zgromadzić dane niezbędne, aby wypełnić PIT. Mogą to być dokumenty potwierdzające osiągnięte w danym roku podatkowym dochód, w tym wyciągi z konta bankowego, miesięczne odcinki wypłat, dokumenty ubezpieczeniowe sporządzane przez płatnika na potrzeby ZUS. Przydatne mogą być również formularze ZUS RMUA czy sama umowa o pracę. W przypadku, gdy podatnik nie jest w stanie precyzyjnie określić wysokości dochodów, powinien podać wartości szacunkowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>