Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy o nieujawnionych przychodach w pełnym składzie sędziowskim. Nie wiadomo jeszcze, kiedy się zbierze.
Wiadomo już natomiast, że TK rozpatrzy nie jedno, lecz dwa połączone pytania prawne: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt P 49/13) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt P 57/13). O takim zarządzeniu prezesa trybunału poinformował DGP Zespół Prasy i Informacji Biura TK.
Na skutek tej decyzji planowany początkowo na 8 lipca 2014 r. termin rozprawy został odwołany.
Oba pytania dotyczą zgodności z konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Przepis ten pozwala organom podatkowym ustalać przychody z ukrytych źródeł na podstawie poniesionych przez podatnika w danym roku wydatków i zgromadzonego mienia.
Już wcześniej, w wyroku z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09), TK uznał za niekonstytucyjny ten sam przepis – art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, z tym że w odniesieniu do lat 1998–2006.
Powodem skierowania pytania do TK przez NSA w sprawie przepisu w obecnym brzmieniu było to, że – jak stwierdził sąd kasacyjny – art. 20 ust. 3 nie brzmi identycznie, jak w latach 1998–2006. Zdaniem NSA zmiana wprowadzona od 2007 r. nie była jedynie zmianą wyjaśniającą, doprecyzowującą dotychczasową treść. Wprowadziła odmienne od dotychczasowych zasady obliczania podstawy opodatkowania – stwierdził NSA, powołując się na wyroki sądu kasacyjnego z 13 sierpnia 2009 r. (sygn. akt. II FSK 494/08), z 5 maja 2010 r. (sygn. akt. II FSK 1861/09), 11 kwietnia 2011 r. (sygn. akt. II FSK 1994/10).
Zdaniem NSA różnice te nie pozwalają uznać, że obecny przepis jest – podobnie jak ten z lat 1998–2006 – „oczywiście niekonstytucyjny”. Będzie musiał to ocenić dopiero trybunał.
Oba pytania będą rozpoznane przez pełny skład TK pod wspólną sygnaturą P 49/13.
TK składa się z 15 sędziów. Rozpatrzenie sprawy w pełnym składzie wymaga obecności przynajmniej 9 sędziów. W takim trybie trybunał rozpatruje m.in. sprawy, których szczególna zawiłość łączy się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej.
Pisaliśmy o tym Ukryte dochody. Wyrok niemal przesądzony – DGP 109/2014