Korekta zeznania podatkowego PIT, w którym odkryjemy pomyłkę już po wysłaniu formularza do urzędu skarbowego, jest wskazana jeszcze przed 30 kwietnia.
Nad tym, co zrobić: czy samodzielnie poprawić zeznanie, czy zdać się na urząd skarbowy, który w ramach czynności sprawdzających może nanieść zmianę albo wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia deklaracji, zastanawia się czytelniczka DGP. Już po wysłaniu pocztą zeznania rocznego za zeszły rok stwierdziła, że zapomniała uwzględnić w rozliczeniu dochodów z jednego zlecenia. Po rozliczeniu przysłanego przez zleceniodawcę PIT-11 okazało się, że nie dość, że urząd skarbowy nie będzie zwracał czytelniczce nadpłaty, to jeszcze ona będzie musiała dopłacić podatek. Niewiele wprawdzie, ale jednak.
W takiej sytuacji warto samodzielnie skorygować PIT, nie oglądając się na urząd skarbowy – ponieważ do końca kwietnia korekta nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w postaci konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. Termin na rozliczenie dochodów i zapłatę podatku upływa bowiem 30 kwietnia (art. 45 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Korekta dokonana po tym terminie spowoduje, że podatnik będzie miał zaległość, od której trzeba płacić odsetki za zwłokę (obecnie 11,5 proc. w stosunku rocznym).
Podatnik ma prawo do poprawienia swoich wcześniejszych rozliczeń z urzędem skarbowym na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Urząd skarbowy może to zrobić w ramach czynności sprawdzających (art. 274 ordynacji). W tym jednak przypadku przepisy pozwalają urzędowi skorygować zeznanie podatnika, ale tylko w zakresie błędów rachunkowych, czy innych oczywistych omyłek bądź wypełnienia deklaracji w sposób niezgodny z wymogami. I to pod warunkiem, że zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty nie przekracza 1000 złotych. Jednak w sytuacji czytelniczki trudno jest mówić o błędzie rachunkowym (np. niepoprawnie zsumowanych przychodach czy zaokrągleniu kwoty podatku), bo w zeznaniu zapomniała uwzględnić jeden PIT-11. Urząd skarbowy nie będzie mógł poprawić takiego zeznania. Może – gdy zauważy niezgodność w dokumentach (PIT-11 trafia też do urzędu skarbowego) wezwać czytelniczkę do złożenia wyjaśnień. To w praktyce może oznaczać dłuższy okres, za jaki przyjdzie jej zapłacić odsetki.
Czytelniczka musi też pamiętać o tym, by razem z korektą deklaracji złożyć pismo wyjaśniające powody jej dokonania.

Jak urząd skarbowy może skorygować deklarację za podatnika

W razie stwierdzenia błędów rachunkowych lub innych omyłek, w zależności od ich charakteru i zakresu uchybień, urząd skarbowy:
● koryguje deklarację, dokonując poprawek lub uzupełnień,
● uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, a następnie doręcza ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian,
● podatnik może wnieść sprzeciw na dokonaną korektę, ma na to 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji; wniesienie sprzeciwu anuluje korektę,
● w razie niewniesienia sprzeciwu korekta dokonana przez urząd skarbowy wywołuje skutki prawne jak korekta dokonana przez podatnika.