Jeżeli podatnik popełni błąd w zeznaniu PIT za 2012 r., ma prawo złożyć korektę deklaracji podatkowej. Musi do niej dołączyć wyjaśnienie, dlaczego chce zeznanie poprawić. Ma na to 5 lat, ale im szybciej, tym lepiej – bo jeśli urząd pierwszy znajdzie błąd, to w niektórych przypadkach podatnik musiałby się liczyć z sankcjami karnoskarbowymi. Małe błędy urząd skarbowy poprawia sam.

– Korekta deklaracji polega na ponownym wypełnieniu zeznania podatkowego, do którego dołącza się wyjaśnienie jej przyczyn. Jeżeli błąd zauważy urząd skarbowy, wówczas podatnik dostaje wezwanie do złożenia takiej korekty. W sytuacji, gdy podatnik odmawia złożenia korekty, wtedy urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem decyzji. W tej decyzji urząd określa prawidłową wysokość podatku – wyjaśnia Agencji Informacyjnej Newseria Agnieszka Pasik, kierownik Działu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga.

Wyjaśnienie przyczyn korekty powinno nastąpić na piśmie i zawierać datę i miejsce jej sporządzenia, dane podatnika, określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, określenie, jaką deklarację chcemy skorygować, uzasadnienie korekty oraz podpis podatnika. Na formularzu PIT należy zaznaczyć kwadrat „korekta zeznania”.

Urząd skarbowy może także zwrócić się do podatnika o skorygowanie deklaracji oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje w wątpliwość.

Małe błędy poprawi sam urząd

Jeżeli urzędnicy skarbowi stwierdzą, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z wymogami, wówczas sam koryguje deklarację. Zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie może jednak przekroczyć 1000 zł.

Na korektę dokonaną przez urząd skarbowy podatnik może wnieść sprzeciw do urzędu, który jej dokonał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii poprawionej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W przypadku niewniesienia sprzeciwu w tym terminie, korekta deklaracji wywołuje takie same skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

5 lat na korektę, ale im wcześniej tym lepiej

Jeżeli podatnik chce skorygować zeznanie roczne, musi pamiętać o zachowaniu terminu – ma na to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

– Dla podatnika korzystniej jest, jeżeli on sam zauważy błąd i niezwłocznie złoży korektę. Chodzi o to, że wówczas unika sankcji karnoskarbowych. Jeżeli z korekty wynika zobowiązanie podatkowe do zapłaty, wówczas płaci odsetki w mniejszej wysokości – wyjaśnia Agnieszka Pasik.

W sytuacji gdy urząd nie zgadza się z dokonaną przez podatnika korektą deklaracji, wszczyna postępowanie, aby określić prawidłową wysokość podatku.

Prawo do skorygowania PIT-u ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli. W tym czasie podatnik nie ma możliwości dokonywania żadnych korekt w kontrolowanych deklaracjach podatkowych.