Nie ma przeszkód, aby rodziny zastępcze korzystały z ulgi na dzieci w PIT. Rodzice zastępczy nie muszą też wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych świadczeń, jakie otrzymują z powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Czytelniczka wspólnie z mężem na podstawie wyroku sądu z 2009 r. sprawuje funkcję niezawodowej rodziny zastępczej dla 9-letniej dziewczynki, która jest córką jej siostrzenicy. Zastanawia się, czy mimo pobierania świadczenia z powiatowego centrum i braku jego opodatkowania może korzystać z ulgi w PIT na dziecko i uwzględnić ją w rozliczeniu za ubiegły rok.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887) w art. 41 wymienia trzy rodzaje rodzin zastępczych: spokrewnioną (opiekunami są małżonkowie lub jedna osoba będący wstępnymi, np. dziadkowie, bądź rodzeństwem dziecka), niezawodową (opiekę sprawują inne osoby) i zawodową (opiekunami także nie są najbliżsi, lecz wyróżnia się tym, że może pełnić zadania pogotowia rodzinnego lub rodziny specjalistycznej i funkcjonuje na podstawie specjalnej umowy ze starostą).
Bez względu na status rodziny zastępcze mogą korzystać z ulgi prorodzinnej w podatku PIT za 2012 rok. Jest ona taka sama jak dla biologicznych rodziców – 1112,04 zł rocznie na dziecko. Podstawą jest art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
Równocześnie na podstawie art. 21 tej samej ustawy, wymieniającego zwolnienia przedmiotowe z PIT, nie trzeba uwzględniać w rocznym rozliczeniu dochodów z tytułu sprawowanej pieczy zastępczej. Wypłacane są one przez powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości co najmniej 660 zł (dla rodzin zastępczych spokrewnionych) lub co najmniej 1000 zł miesięcznie (dla pozostałych).