Nie ma przeszkód, aby rodziny zastępcze korzystały z ulgi na dzieci w PIT. Rodzice zastępczy nie muszą też wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych świadczeń, jakie otrzymują z powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Czytelniczka wspólnie z mężem na podstawie wyroku sądu z 2009 r. sprawuje funkcję niezawodowej rodziny zastępczej dla 9-letniej dziewczynki, która jest córką jej siostrzenicy. Zastanawia się, czy mimo pobierania świadczenia z powiatowego centrum i braku jego opodatkowania może korzystać z ulgi w PIT na dziecko i uwzględnić ją w rozliczeniu za ubiegły rok.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887) w art. 41 wymienia trzy rodzaje rodzin zastępczych: spokrewnioną (opiekunami są małżonkowie lub jedna osoba będący wstępnymi, np. dziadkowie, bądź rodzeństwem dziecka), niezawodową (opiekę sprawują inne osoby) i zawodową (opiekunami także nie są najbliżsi, lecz wyróżnia się tym, że może pełnić zadania pogotowia rodzinnego lub rodziny specjalistycznej i funkcjonuje na podstawie specjalnej umowy ze starostą).