Jako rodzina zastępcza chcielibyśmy skorzystać z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko. Mamy jednak wątpliwości, czy rodzicom zastępczym, ustalonym wcześniej postanowieniem sądu, przysługuje ulga na dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności przebywa nadal w rodzinie zastępczej? Czy nie będzie przeciwwskazaniem to, że powiat wypłaca comiesięczne świadczenie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? – pyta pan Jerzy.
Prawo do ulgi prorodzinnej mają rodzice zastępczy pełniący tę funkcję zarówno na podstawie orzeczenia sądu jak i umowy zawartej ze starostą.
Preferencja zasadniczo przysługuje na dzieci małoletnie, co wynika z tego, że objęcie dziecka pieczą zastępczą następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.
Od tej zasady jest jednak wyjątek. Dziecko, które osiągnęło pełnoletność, przebywając w rodzinie zastępczej, może nadal w niej pozostawać do ukończenia 25. roku życia, o ile nadal się uczy.
Możliwość tę uwzględniają także przepisy podatkowe. Zgodnie z nimi ulga prorodzinna ma zastosowanie również do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Pobieranie przez rodziców zastępczych świadczeń związanych z pieczą zastępczą nie jest żadną przeszkodą w korzystaniu z ulgi.
Ulga prorodzinna za cały rok podatkowy wynosi 1112,04 zł za jedno dziecko (92,67 zł za każdy miesiąc, w którym pełniona była funkcja rodziny zastępczej).
Przysługująca kwota dotyczy obojga rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą ją odliczyć od podatku w częściach równych lub w innej uzgodnionej proporcji.
Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy zobowiązani są przedstawić odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej (lub umowę zawartą ze starostą) oraz zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Uwaga! Ulgę na dziecko mogą odliczyć osoby, które rozliczają podatek, wypełniając druki PIT-36 lub PIT-37.

Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1 pkt 3, pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Art. 37 ust. 1, ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.).