Sam tylko stan cywilny rodzica nie decyduje o tym, czy może on skorzystać z ulgi podatkowej w PIT dla osób samotnie wychowujących dzieci. Istotne jest to, czy faktycznie samodzielnie sprawuje opiekę nad potomstwem.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika, któremu urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie PIT za dwa kolejne lata podatkowe.
Według naczelnika urzędu skarbowego podatnik niesłusznie skorzystał z ulgi podatkowej i w deklaracji PIT-37 za lata 2005 i 2006 nieprawidłowo rozliczył swój roczny dochód wspólnie z córką. Urząd ustalił, że córka była w tym okresie jedynie zameldowana w mieszkaniu ojca, ale faktycznie mieszkała z matką oraz z jej mężem. Organ uznał więc, że matka zaspokajała przynajmniej część jej potrzeb życiowych. Dlatego też ojciec nie opiekował się dzieckiem całkowicie samodzielnie.
Sprawa trafiła do sądu, ponieważ podatnik nie zgodził się z decyzją izby skarbowej, podtrzymującej ustalenia urzędu skarbowego. Uważał, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi.
Według niego ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) określa krąg osób, które ze względu na swój stan cywilny mogą być uznane za samotnie wychowujące dzieci. Są w niej wymienione przede wszystkim osoby w stanie wolnym, a podatnik był przecież rozwodnikiem.
Wyjaśnił również, że na przemian sprawuje opiekę nad córką ze swoją byłą żoną. Dodatkowo utrzymywał, że jeśli matka nigdy nie rozliczała się z urzędem skarbowym jako samotnie wychowująca dziecko, to tym samym on – jako samotny ojciec – miał prawo do preferencyjnego rozliczenia, szczególnie że łożył na wychowanie córki.
W postępowaniu przed sądem organ podtrzymał swoje stanowisko. Sąd przyznał rację fiskusowi. Oddalając skargę ojca, wskazał, że o statusie osoby samotnie wychowującej dziecko nie decyduje jedynie jej stan cywilny. Kluczowe jest bowiem to, czy podatnik rzeczywiście samotnie opiekuje się potomstwem.
To rozstrzygnięcie podtrzymał również Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyroki są prawomocne.
Najważniejsze jest, czy podatnik rzeczywiście sam opiekuje się potomstwem
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 15 listopada 2012 r., II FSK 663/11, II FSK 664/11.