Limit dochodów w przypadku takiej ulgi prorodzinnej obejmie zarobek opodatkowany skalą i podatkiem liniowym oraz ze zbycia papierów wartościowych. Rok 2012 jest ostatnim, za który podatnicy wychowujący jedno dziecko odliczą ulgę prorodzinną od podatku na dotychczasowych zasadach.

Począwszy od 2013 r. o prawie do preferencji decyduje wysokość zarobków rodzica. Próg dochodów, którego przekroczenie pozbawi ulgi, wynosi 112 tys. zł, przy czym obejmuje on małżonków (łącznie) oraz osoby samotnie wychowujące dziecko. Natomiast podatnik wychowujący dziecko w związku nieformalnym może zarobić nie więcej niż połowę tej kwoty, czyli 56 tys. zł. To rozróżnienie ma znaczenie w przypadku par, w których jeden z partnerów uzyskuje znaczny dochód, drugi natomiast zarabia bardzo mało (zbyt mało, żeby w całości skorzystać z ulgi) lub nie zarabia w ogóle. Jeśli np. pracuje tylko ojciec dziecka, którego roczny dochód wynosi 100 tys. zł, rodzina w ogóle nie skorzysta z ulgi. Taki skutek nie wystąpi w przypadku par małżeńskich. Osobny limit (56 tys. zł) dotyczy także osób, które wstąpią w związek małżeński w trakcie roku, za który będą korzystać z ulgi.

– Oznacza to, że podatnik pozostający w związku małżeńskim jedynie przez część roku podatkowego przy określaniu prawa do ulgi na jedno dziecko będzie brał pod uwagę wyłącznie swoje dochody – wyjaśnia Anna Romińska, ekspert z Instytutu Studiów Podatkowych.
Dodaje, że na potrzeby stosowania ulgi za małżonków nie będą też uznawane osoby będące w separacji i osoby, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Limitowany dochód rodziców należy rozumieć jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz o kwotę uiszczonych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie każdy dochód będzie jednak brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.
– Do limitu wliczane będą wszelkie dochody opodatkowane skalą podatkową, dochody ze zbycia papierów wartościowych, opodatkowane 19-proc. zryczałtowanym PIT oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym – wylicza Joanna Litwińska, konsultant podatkowy w ECDDP.
Bez wpływu na prawo do ulgi pozostaną np. dochody ze sprzedaży nieruchomości, najem opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, dochody z dywidend, odsetek, a także dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Od dochodów opodatkowanych ryczałtem ulgi prorodzinnej odliczyć nie można. Jeśli jednak rodzic dodatkowo osiąga dochód z pracy na etacie lub inny dochodów opodatkowany skalą, to ulgę może uwzględnić w zeznaniu, w którym wykazuje dochód rozliczany progresywnie.

112 tys. zł
● podatnik pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (limit dotyczy łącznie obojga małżonków),
● podatnik samotnie wychowujący dziecko
56 tys. zł
● podatnik wychowujący dziecko w związku nieformalnym
● podatnik, który w trakcie roku wstąpił w związek małżeński