Podatnicy, którzy rozliczyli podatek jako osoby samotnie wychowujące dzieci, nie są szczególnie narażeni na kontrole fiskusa.
Urzędy skarbowe objęły kontrolą i monitorowaniem różne grupy podatników korzystających w rozliczeniu rocznym z ulg i odliczeń oraz z preferencyjnych form opodatkowania. Dotyczy to m.in. osób samotnie wychowujących dzieci. Takie były wytyczne Ministerstwa Finansów, jednak nie należy z nich wywodzić, że aktualnie prowadzone są ściślejsze kontrole właśnie tej grupy podatników.
Takie wnioski płyną z odpowiedzi MF na interpelację poselską (znak: SPS-023-4351/12). Resort dodaje, że kontrola podatkowa i czynności sprawdzające są jednakowe dla wszystkich podatników, bez względu na sposób rozliczania należnych podatków. Problem w tym, że w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci weryfikacja zasadności takiego sposobu rozliczenia może być utrudniona.
– Wynika to z tego, że zastosowanie preferencyjnego opodatkowania możliwe jest nawet wtedy, jeśli warunki do takiego rozliczenia nie były spełnione w ciągu całego roku podatkowego – mówi Renata Kabas-Komorniczak, doradca podatkowy w Rödl & Partner.
Teoretycznie zatem, aby skorzystać z preferencji, wystarczyło faktycznie samotnie wychowywać dziecko przez część roku, np. miesiąc lub tydzień.
Ministerstwo Finansów nie odniosło się jednak do pytania, w jaki sposób zamierza weryfikować spełnienie tego warunku. Renata Kabas-Komorniczak tłumaczy, że w trakcie czynności sprawdzających organy podatkowe stwierdzają formalną poprawność deklaracji składanej przez samotnego rodzica. Mogą też ustalić ponownie stan faktyczny, będący podstawą do zastosowania preferencyjnego sposobu rozliczenia.
– Organ podatkowy może żądać wyjaśnienia wątpliwości co do treści złożonej deklaracji, zażądać okazania dokumentów lub złożenia ich kopii, np. odpisu aktu urodzenia dziecka, orzeczenia o separacji czy rozwodzie albo przekazania dodatkowych informacji – wymienia Renata Kabas-Komorniczak.
Jeżeli podatnik zadeklaruje w zeznaniu samotne wychowywanie dzieci, podważenie jego oświadczenia w praktyce może być trudne. Chyba że przeciw jego prawdziwości przemawiać będą znane organowi inne okoliczności wskazujące wyraźnie na to, że podatnik nie wychowywał dziecka samotnie. Chcąc podważyć oświadczenie podatnika, urząd skarbowy musi dysponować dowodami. Ze względu na specyfikę sprawy, która ma być udowodniona, istotną rolę mogą tu odgrywać świadkowie potwierdzający np., że podatnik wychowywał dziecko wspólnie z konkubentem.
Ważne
Jeżeli wątpliwości co do poprawności deklaracji nie zostaną wyjaśnione w trakcie czynności sprawdzających, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.