Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoby żyjące w partnerskich związkach homoseksualnych nie mogą korzystać z takich samych przywilejów podatkowych jak małżeństwa tworzone przez mężczyznę i kobietę.
Polskie przepisy podatkowe są obecnie tak skonstruowane, że nie przewidują preferencji dla osób pozostających w związkach partnerskich i to zarówno, jeśli chodzi o zwolnienie podatkowe przy darowiźnie, jak i przy rozliczeniu PIT. Według sądu dopiero zmiana przepisów umożliwiłaby skorzystanie z ulg podatkowych przez osoby żyjące w takich związkach.
W sprawie, którą zajął się sąd, między dwiema partnerkami życiowymi została zawarta umowa darowizny. Urząd skarbowy uznał, że obdarowana nie mogła uznać siebie za małżonka, składając deklarację SD-Z2. Kobieta, która została obdarowana przez swoją partnerkę, jest osobą spoza kręgu najbliższej rodziny i musi zapłacić podatek.
Jednak według podatniczki w związku z tym, że darczyńca i obdarowana pozostają w faktycznym stałym związku partnerskim, przez co tworzą rodzinę i tym samym są najbliższymi dla siebie osobami, tak jak małżonkowie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Nie zgodziły się z tym jednak sąd I instancji ani NSA.
Sędzia Antoni Hanusz podkreślił, że nie można stosować przepisów podatkowych przez analogię. Dopóki ustawodawca nie zmieni przepisów, to ulga podatkowa takim osobom nie przysługuje.
Oprócz umowy darowizny partnerki życiowe złożyły również wspólne roczne zeznanie podatkowe PIT. W odpowiedzi na wezwanie urzędu o korektę deklaracji podatniczka poinformowała, że nie dokona korekty, ponieważ ma prawo do wspólnego rozliczenia ze swoją partnerką. Według niej pozbawienie osób tej samej płci prawa do skorzystania z ulgi w postaci wspólnego opodatkowania jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Do akt sprawy podatniczka dołączyła świadectwo ślubu religijnego wydane przez Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz kopię świadectwa ślubu humanistycznego.
Także w tym przypadku sąd nie przyznał racji podatniczce.
Sędzia Stefan Babiarz wyjaśnił, że związek partnerski ma cechy konkubinatu, niezależnie od tego, czy jest hetero-, czy homoseksualny. Wspólne rozliczenie według obecnie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o PIT nie przysługuje osobom pozostającym we wspólnym pożyciu czy prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe.
Wyroki są prawomocne.
Wyroki NSA z 20 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1704/10, II FSK 2082/10