Na liście wydatków rehabilitacyjnych dla celów PIT nie ma zabiegu operacyjnego. Zatem osoby niepełnosprawne nie uwzględnią go w swoich zeznaniach.
Osoby niepełnosprawne lub osoby na utrzymaniu których są niepełnosprawni członkowie rodzin, mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Polega ona na odliczaniu od dochodu wydatków rehabilitacyjnych ponoszonych w trakcie roku. W zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2012 r. podatnicy mogą więc uwzględnić wydatki z 2011 r., jednak pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków do odliczenia.
Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b – 7g tego artykułu.
Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT podstawa opodatkowania osoby niepełnosprawnej (lub osoby mającej na utrzymaniu taką osobę) może być zmniejszona o wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz o odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Ze względu na trudności z dostępem do publicznej służby zdrowia wiele osób decyduje się na zabiegi medyczne wykonywane prywatnie za odpłatnością. Następnie kwoty te, np. na operację, chcą odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

48 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Warto jednak pamiętać, że ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „zabiegi rehabilitacyjne”. Zgodnie z definicją słownikową rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej przez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, a rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.
Przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej nie wymieniają zabiegów operacyjnych. Z tych względów wydatki związane z zabiegami operacyjnymi nie mogą być odliczone od podstawy opodatkowania, gdyż przepisy ustawy o PIT nie przewidują odliczenia z tego tytułu.