W rozliczeniu za 2011 rok podatnicy po raz pierwszy zastosują zmienione zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wynikają one z nowelizacji ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 307 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
– Dotychczasowa praktyka funkcjonowania tej ulgi wskazywała, że podatnicy często uznawali, że samo orzeczenie o niepełnosprawności daje podstawę do skorzystania z odliczenia – przypomina Marcin Pęski, starszy konsultant podatkowy w Taxonity.
Przepisy sprzed nowelizacji stanowiły, że wysokość wydatków rehabilitacyjnych, nielimitowanych kwotowo, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W wersji obowiązującej od 2011 r. ustawy o PIT, art. 26 ust. 7 pkt 4 wskazuje, że dokument taki powinien zwierać w szczególności dane identyfikujące kupującego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
– Ustawodawca wyeliminował więc uznanie paragonu fiskalnego jako dokumentu stwierdzającego poniesienie tych wydatków – ocenia Marcin Pęski.
Dokumentem takim będzie faktura VAT lub rachunek, czym potwierdzono dotychczasowe stanowisko organów skarbowych w tej sprawie.
Najczęściej wykorzystywaną formą odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej pozostaje odliczenie limitowane kwotowo do 2280 zł rocznie, dotyczące opłacania przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych, utrzymania psa asystującego oraz użytkowania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej dla potrzeb koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z ulgi rehabilitacyjnej mają prawo korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny

– Wydatki te, poniesione w 2011 r., tak jak dotychczas wyłączone zostały z ogólnie przyjętej zasady dokumentowania wysokości wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne – uspokaja nasz rozmówca z Taxonity.

99 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Jednak teraz ustawodawca jasno stwierdza, że podatnik korzystający z ulgi (odliczenie limitowane do 2280 zł), na żądanie organów podatkowych/kontroli skarbowej jest zobowiązany posiadać dowody potwierdzające prawo do odliczenia. Ustawa uznaje za takie w szczególności dane przewodnika, certyfikat psa asystującego, potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów.