Wypłaty z tytułu zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania własnego pojazdu dla potrzeb zakładu pracy to przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Skarżący zawarł umowę ze swoim pracodawcą, na mocy której zgodził się na używanie swojego prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych. Pracodawca zobowiązał się pokrywać koszty użycia tego pojazdu dla celów służbowych według obowiązujących stawek na podstawie przedkładanego raz w miesiącu rachunku i ewidencji faktycznie przejechanych kilometrów. Skarżący był jednak zaskoczony, gdy firma oddała mu kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za kilometr, ale pomniejszoną o podatek dochodowy.
Sąd orzekł, że pracodawca postąpił prawidłowo, pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego zwrotu kosztów za używanie samochodu. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) za przychód ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Taki charakter mają wypłaty z tytułu zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania własnego pojazdu dla potrzeb zakładu pracy.