Świadczenie w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania jest przychodem ze stosunku pracy. W praktyce może on być zwolniony z PIT w całości lub w części.
Praca poza miejscem stałego zamieszkania, a także podróże służbowe wiążą się z koniecznością zapewnienia pracownikowi zakwaterowania. Z podatku dochodowego zwolniona jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
– Limit kwotowy odnosi się zarówno do zakwaterowania w hotelach pracowniczych, jak i w kwaterach prywatnych – zwraca uwagę Anna Kaźmierczak, konsultant w Kancelarii Initium Krzysztof Biernacki.