Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką dopiero końcem kwietnia, niektóre formularze należy przesłać szybciej. Pierwsze deklaracje muszą trafić do urzędu już końcem stycznia.

Terminy składania deklaracji podatkowych nie są jednolite. Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką w kwietniu, ryczałtowcy już na początku roku muszą przedstawić fiskusowi swoje przychody za ubiegły rok. Termin na złożenie deklaracji PIT-28 mija 31 stycznia.

Podatnicy, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu już teraz muszą rozliczyć się z fiskusem. Do końca stycznia należy przesłać PIT-28 za 2018 rok. Ten sam obowiązek dotyczy spółek jawnych i cywilnych a także podatników osiągających przychody z najmu czy z dzierżawy.

PIT-28 dotyczy podatników, którzy w 2018 roku uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o wpływy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

PIT-19 także należy złożyć do końca stycznia. Druk ten adresowany jest do duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Jeśli przychody te objęte są ryczałtem, duchowny musi złożyć zeznanie PIT-19 A. Jest to informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Pośpieszyć muszą się także podatnicy, którzy w ubiegłym roku zdecydowali o wyborze opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej. W terminie do 31 stycznia muszą złożyć deklarację PIT-16 A. Formularz ten zawiera informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 do końca kwietnia

Najpopularniejszym formularzem niezmiennie jest PIT-37. Druk ten dotyczy podatników, którzy otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o te zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-36 i PIT-36 L także należy złożyć do końca kwietnia. Formularze te dotyczą podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i z tego tytułu otrzymali przychody. PIT-36, niezależnie od liczby źródeł przychodów uzupełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze lub ze źródeł położonych za granicą. Chodzi także o inne źródła opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 L dotyczy liniowców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Chodzi zatem o podatników, których zarobki opodatkowane są stałą, 19 proc. stawką.

Ten sam termin dotyczy składania PIT-38 i PIT-39. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach. PIT-39 dotyczy przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnik, o ile otrzymał już informacje o przychodach od płatnika, może już teraz złożyć PIT przez Internet lub tradycyjnie- w urzędzie skarbowym. Jedną z opcji jest wykorzystanie interaktywnych formularzy, które opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów lub korzystając z aplikacji e-deklaracje. Istnieje też możliwość wypełnienia druku w okienku podawczym urzędu skarbowego. Wypełniony formularz można nadać także w polskiej placówce pocztowej, czy też złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

Podatnicy rozliczający PIT-37 i PIT-38 mają w tym roku możliwość skorzystania z usługi Twój E-PIT. 15 lutego skarbówka udostępni im wypełnione przez urząd zeznanie. Podatnik wówczas będzie mógł je zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania. Więcej na temat usługi Twój e-PIT przeczytasz tutaj>>>