Początek roku to czas obowiązków podatkowych dla płatników. Pracodawcy przekażą skarbówce informacje o stanie zatrudnienia i zaliczkach na podatek dochodowy. W 2019 roku zmienią się też zasady składania deklaracji podatkowych przez pracowników.

Płatnicy mają niewiele czasu na sporządzenie zeznań tj. PIT-11, PIT-8C czy PIT-R za 2018 rok. Ministerstwo Finansów przypomina o najczęstszych błędach, jakie pojawiają się w formularzach.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zatem podmioty, które w 2018 roku zatrudniały pracowników, muszą już na początku nowego roku przekazać skarbówce informacje na temat pracowników. Chodzi zarówno o dane dot. warunków zatrudniania, jak i kwot - jakie podlegały wypłacie, ale przede wszystkim należnych i opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jak przypomina resort finansów, taka informacja musi trafić do fiskusa do końca stycznia, zaś do pracownika do końca lutego.

Masz problem z rozliczaniem PIT? Pobierz nasz bezpłatny program PIT 2018

O czym należy pamiętać?

Aby skarbówka mogła poprawnie sporządzić zeznanie podatkowego, płatnik musi bezbłędnie wypełnić formularz. MF przypomina, by wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym jest PESEL albo NIP podatnika. Umożliwi to przygotowanie dla niego poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018. Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i zamieszkuje terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do zameldowania i złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Jak dodaje MF, cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. Dni. Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

Informacja przekazywana przez płatnika

  • PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-R – to informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • PIT-8C – to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł, oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-8AR – to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • IFT-1R – to informacja o wysokości przychodu (dochodu), uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Twój e-PIT, czyli ułatwienia dla podatników

Dzięki usłudze „Twój E-PIT” rozliczenie za 2018 rok ma być sprawniejsze. Podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć podatek. KAS za pośrednictwem portalu podatkowego udostępni mu PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej. Podatnik będzie mógł zaakceptować PIT przygotowany przez urzędników, wprowadzić w nim zmiany dot. np. preferencji podatkowych czy przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się ze skarbówką na własną rękę. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego. Jak zapowiada MF, w kolejnych latach program „Twój e-PIT” obejmie także deklaracje PIT-36 i PIT-36L.

Jak rozliczyliśmy się w 2018 roku?

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący rozliczenia ze skarbówką za 2017 rok. Jak co roku, najpopularniejszym formularzem był PIT-37. Ten dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o zarobki z tytułu wynagrodzeń i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych. Formularz ten złożyło w 2018 roku ponad 80 proc. wszystkich podatników.

Popularnością cieszyły się także formularze składane przez podatników prowadzących działalność gospodarczą tj. PIT-36 i PIT-36L. Złożyło je ponad 15 proc. wszystkich podatników. PIT-36, niezależnie od liczby źródeł przychodów uzupełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze lub ze źródeł położonych za granicą. Chodzi także o inne źródła opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.
PIT-36 L dotyczy liniowców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Chodzi zatem o podatników, których zarobki opodatkowane są stałą, 19 proc. stawką. Tacy podatnicy, w odróżnieniu od tych, opodatkowanych według skali podatkowej, nie mają możliwości skorzystania z preferencji podatkowych.

Nieco ponad 1 proc. podatników złożyło PIT-38. To formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Najmniej podatników (0,5 proc.) złożyło PIT-39. Ten dotyczy przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku.

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało ponad 35 proc. ogólnej liczby podatników opodatkowujących dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. W porównaniu do rozliczenia za 2016 r. liczba ta była niższa o 144 920 podatników (o 1, 58 proc.). Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci skorzystało 2, 13 proc. ogólnej liczby podatników.