Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. I to już teraz, rozliczając PIT za ubiegły rok.
Ulga rehabilitacyjna / Dziennik Gazeta Prawna
W tym roku niepełnosprawnych oraz ich opiekunów czeka szereg zmian, jeżeli chodzi o rozliczenie z fiskusem za ubiegły rok. Pierwsza dobra wiadomość to wyższy limit dochodów. W rozliczeniu za 2017 r. wynosi on 10 080 zł, a nie jak było wcześniej, 9120 zł. Po drugie, rozszerzony został krąg osób, które mogą odliczyć wydatki na psa asystującego. Ulga obejmuje bowiem wszystkich niepełnosprawnych (bez względu na stopień dysfunkcji) posiadających psa przewodnika.
Kolejna pozytywna informacja to koniec z ograniczeniami w odliczaniu wydatków na użytkowanie samochodu osobowego. Zlikwidowany został bowiem wymóg przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wystarczy, że auto służy wykonywaniu wszelkich czynności życiowych, takich jak np. przejazdy do lekarza, do pracy, na zakupy. Nakłady te mogą odliczać wszyscy niepełnosprawni, bez względu na grupę. Należy jednak pamiętać, że zarówno wydatki na psa asystującego, jak i na auto są limitowane.
W obu przypadkach nadal można odliczyć maksymalnie 2280 zł. Nie trzeba posiadać dokumentów stwierdzających ich wysokość, ale na żądanie organu trzeba okazać dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia. Ważne jest więc, że jeśli w ramach ulgi podatnik chce odliczyć wydatki na czworonoga, to musi przedstawić certyfikat potwierdzający, że jest to pies asystujący.
Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Lada chwila Sejm uchwali ustawę, dzięki której z limitu dochodów niepełnosprawnych zostanie wyłączony zasiłek pielęgnacyjny (obecnie jest bowiem tak, że jeżeli niepełnosprawny pobiera z tego tytułu rentę i zasiłek, to przekracza próg dochodowy i nie może skorzystać z preferencji w podatku). Jeżeli planowana zmiana przepisów wejdzie w życie po 30 kwietnia, czyli po ostatnim dniu rozliczenia z fiskusem, uprawnieni będą musieli złożyć korektę PIT za 2017 r. (patrz komentarz eksperta). Mimo że to swojego rodzaju utrudnienie, to i tak zyskają.
Problem wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego dotyczy m.in. rodziców, których chore dzieci ukończyły 18 lat. Wiele z nich dostaje rentę socjalną (obecnie 900 zł brutto miesięcznie, tj. 10 800 zł rocznie). Jeżeli wypłacany jest też zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie, czyli 1836 zł rocznie), krewni nie mogą odliczyć poniesionych wydatków.
Wzór uzasadnienia korekty ORD-ZU
Na podstawie art. 81 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.) w dniu dzisiejszym złożyłam korektę deklaracji PIT-37 za 2017 r. W deklaracji tej nie została wykazana ulga rehabilitacyjna. Do 30 kwietnia 2018 r. nie miałam do niej prawa. Dopiero po tej dacie została wprowadzona zmiana do art. 26 ust. 7e ustawy o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.) z mocą wsteczną. Wprowadziła ją ustawa z .... 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz ....).
Na tej podstawie do dochodu niepełnosprawnego (10 800 zł) nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego. To umożliwia mi skorzystanie z ulgi na niepełnosprawnego syna.
Jednocześnie informuję, że w wyniku korekty powstała nadpłata w wysokości 500 zł.
Mariusz Przyborowski doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Grant sp. z o.o. / Dziennik Gazeta Prawna
PRZYKŁAD
Czy mimo braku orzeczenia ulga wchodzi w grę
Matka pana Stanisława w zeszłym roku miała wypadek i nie mogła chodzić. Nie była zdolna do pracy i znalazła się na utrzymaniu syna. Czy może on odliczyć od dochodu wydatki na jej rehabilitację?
Nie. Nie został bowiem spełniony podstawowy warunek, który uprawnia do skorzystania z ulgi. Chodzi o posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Nie wystarczy bowiem, aby osoba na utrzymaniu była nie w pełni sprawna. Tak samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty jest niewystarczające do odliczenia. Trzeba pamiętać, że fiskus ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń, a w tym również prawo do ulgi. Może tego dokonać w ramach czynności sprawdzających lub w toku prowadzonego postępowania podatkowego.
Ważne
Wydatki w ramach ulgi można odliczać tylko jeżeli nie zostały sfinansowane z pieniędzy Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
Ważne
Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i odlicza ulgę, może być zmuszony do wykazania fiskusowi, że faktycznie zapewnia środki do życia, ponosi koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem oraz innymi jej potrzebami
Ważne pojęcia
Niepełnosprawny – to taka osoba, która posiada:
● orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
● decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
● orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów, albo
● orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.
Niepełnosprawny z I grupą inwalidzką – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.
Niepełnosprawny z II grupą inwalidzką – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Niepełnosprawny pozostający na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której dochody nie przekraczają kwoty 10 080 zł roczne, będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
OPINIA
Trzeba będzie skorygować zeznanie
Procedowane przepisy odnośnie do wyłączenia z limitu dochodów niepełnosprawnych zasiłku pielęgnacyjnego zostaną uchwalone najprawdopodobniej już po upływie terminu złożenia zeznania rocznego za 2017 r. Ci podatnicy, którzy w momencie uchwalenia przepisów z mocą wsteczną nabędą prawo do ulgi w pierwszej kolejności, powinni złożyć roczne zeznania podatkowe (w terminie do 30 kwietnia), nie rozliczając preferencji. Dopiero po wejściu w życie zmian mogą złożyć korektę deklaracji za 2017 r. i uwzględnić poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne. Dokonując korekty PIT-u, warto załączyć wyjaśnienie przyczyny jej złożenia na załączniku ORD-ZU. Może to przyspieszyć termin zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. Trzeba również pamiętać, że w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie czy osób samotnie wychowujących dzieci tylko złożone w terminie zeznanie roczne uprawnia do skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia dochodów. Natomiast późniejsza korekta deklaracji nie wpływa negatywnie na to prawo.