10 080 zł to maksymalny roczny dochód warunkujący możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. W tej kwocie mieszczą się wszystkie uzyskane przez opiekunów osób niepełnosprawnych dochody, w tym te zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Wyjątek stanowią jedynie alimenty, których nie uwzględnia się w dochodach wnioskodawcy. Przez tak ustalony próg dochodowy powstaje pytanie, jak wielu opiekunów osób niepełnosprawnych będzie w stanie odliczyć wydatki poniesione w minionym roku w zeznaniu podatkowym.

Pomimo zwiększenia limitu dochodów osób niepełnosprawnych tj. do kwoty 10 080 zł, w większości przypadków, po wliczeniu zasiłku pielęgnacyjnego, kwota ta zostanie przekroczona i tym samym rodziny niepełnosprawnych nie będą mogły odliczyć wydatków poniesionych na ich utrzymanie. Te przepisy są o tyle niezrozumiałe, że skoro podwyższono limit to właśnie po to aby więcej osób skorzystało z ulgi – pisze posłanka Katarzyna Osos w interpelacji do Ministerstwa Finansów.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wsparcie przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także osobom, które ukończyły 75 lat. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie. Rocznie to ponad 1800 złotych, które należy dodać do dochodu wnioskując o ulgę rehabilitacyjną w PIT. Choć sam zasiłek, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, jest zwolniony z opodatkowania, ma jednak znaczenie przy uldze rehabilitacyjnej.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym osób fizycznych, beneficjantów ulgi rehabilitacyjnej można podzielić na dwie grupy. Preferencja dotyczy podatników posiadających statut osoby niepełnosprawnej, a także podatników mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Istotny jest próg dochodowy warunkujący skorzystanie z ulgi. Limit dochodu osoby niepełnosprawnej został podniesiony 9 120 zł do 10 080 zł. Jak odpowiada Ministerstwo Finansów, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny (poza alimentami).

Czy zostaną podjęte prace nad zmianą przepisów, które jasno określą, iż do dochodu nie wlicza się wypłacanych świadczeń związanych z niepełnosprawnością – pyta posłanka Katarzyna Osos. „Wówczas opiekunowie odliczyliby wydatki na niepełnosprawnych niezdolnych do pracy, którzy nie mają innych dochodów” – dodaje. Jak czytamy w odpowiedzi Podsekretarza Stanu w MF Pawła Gruzy, resort nie zamierza wyłączyć tych świadczeń z dochodów niepełnosprawnych uwzględnianych w PIT.

Odpowiedź na interpelację Poseł Katarzyny Osos nr 19987 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne.