30 kwietnia to ostateczny termin składania deklaracji podatkowych. Nieterminowe złożenie zeznania rocznego może podatnika sporo kosztować.

Co zrobić w przypadku spóźnienia i jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej?

Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 muszą trafić do skarbówki najpóźniej 30 kwietnia. Mimo że złożenie druków po terminie wciąż jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić ich przyjęcia, podatnicy muszą przygotować się na ewentualne konsekwencje.

O konsekwencjach mówią przepisy kodeks karnego skarbowego. Zgodnie z art. 56, podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podmiotowemu lub płatnikowi oświadczenia, podlega karze za wykroczenia skarbowe.

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że z wykroczeniem mamy do czynienia, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie to 2100 złotych brutto, zatem z wykroczeniem skarbowym będziemy mieli do czynienia gdy kwota uszczuplenia finansów publicznych nie przekroczy 10 5000 zł.

W 2018 roku kary będą bardziej dotkliwe

To konsekwencja wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia, na podstawie którego określa się stawki za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Spóźnienie ze złożeniem PIT może zatem skutkować nałożeniem na podatnika kary grzywny. Ta w 2018 roku wynosi od 210 do 4200 zł. W sytuacji, w której podatnik odmówi przyjęcia mandatu i sprawa trafi do sądu, który będzie rozstrzygał sprawę grzywna wymierzona przez sąd wyrokiem może być większa: od 210 zł do 42 000zł.
W przypadku przestępstw skarbowych, podatnik zostanie ukarany grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych.
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Nie może być ona jednak niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Minimalna wysokość stawki dziennej to w tym roku 70 zł, zaś maksymalna 28 000 zł.

Można uniknąć konsekwencji

Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Niezbędne jest wówczas uiszczenie całej kwoty należnego podatku w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy. Takie postępowanie nosi nazwę tzw. „czynnego żalu”.

Jeśli podatnik chce mieć pewność, że poprawnie wypełnił PIT, a tym samym uniknąć kar związanych z zaniechaniem obowiązku złożenia deklaracji czy podania nieprawdziwych informacji może skorzystać z alternatywnego rozwiązania. PIT w imieniu podatnika na jego wniosek może uzupełnić skarbówka. Należy uprzednio przesłać druk PIT-WZ, na podstawie którego, urzędnicy wypełnią PIT za podatnika. W tym przypadku także należy pamiętać o terminach. PIT-WZ składamy do 15 kwietnia, zaś deklaracje samodzielnie wypełniane- do końca kwietnia.