Świadczenia tj. 500 plus nie są uwzględniane w dochodach uzależniających zastosowanie ulgi na dzieci w PIT w przypadku osób wychowujących jedno dziecko. Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

W ubiegłym roku ponad 2,5 mln rodzin skorzystało z programu 500 plus. Beneficjenci tego świadczenia nie muszą jednak rezygnować z odliczenia na dzieci w PIT. Do 30 kwietnia mogą złożyć wniosek o ulgę prorodzinną.

500 plus a podatki

500 złotych na dziecko, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, wychowawcze czy zasiłki pielęgnacyjne bądź dla opiekunów są zwolnione z PIT na mocy art.21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podstawa opodatkowania beneficjentów świadczeń rodzinnych nie zmieni się z racji ich poboru. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez resort finansów, środków z programu 500 plus nie trzeba będzie ujawniać w zeznaniu podatkowym. Co więcej, jeśli środki wypłacone w ramach tego programu są jedynym źródłem utrzymania, podatnik nie musi składać zeznania podatkowego.

Próg dochodowy przy uldze na dzieci

Wnioskujący o tzw. ulgę prorodzinną nie mogą przekroczyć odgórnie ustalonego progu dochodowego w przypadku jednego dziecka. Wówczas, z preferencji może skorzystać podatnik, który wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym:

• kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
• kwoty 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
• kwoty 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.
• wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów
• podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).Kwoty określone jaki progi dochodowe obejmują wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne, tj. dochody opodatkowane wg skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku i z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19 proc. stawką podatku

Świadczenie 500+ nie stanowi dochodu branego pod uwagę przy ustalania prawa do ulgi na dzieci w przypadku osób wychowujących jedno dziecko.

Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Ulga prorodzinna: Ile można zaoszczędzić?

Zgodnie z przepisami o PIT, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego.

Kwota odliczenia:
• 1 dziecko – kwota 92,67 zł,
• 2 dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
• 3 i więcej dzieci – kwota:
-92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
-166,67 zł na trzecie dziecko,
• 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulgę wykazuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu PIT-3 lub PIT-36 oraz w załączniku PIT/O. Ważnym jest, by na żądanie skarbówki podatnik mógł przedstawić urzędnikom dowody niezbędne do nabycia ulgi tj. np. odpis aktu urodzenia dziecka czy stosowne zaświadczenia z sądu.