Podatnicy rozliczający PIT mogą pomniejszyć deklarowany dochód nawet o 760 złotych korzystając z ulgi na internet. Nie zawsze jednak możliwe będzie odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania.

Odliczenie wydatków przeznaczonych w 2017 roku na korzystanie z internetu, to jedna z preferencji, jaką daje ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych. Ulga jest limitowana, maksymalna kwota odliczeń wynosi 760 złotych.

Warunki

Ulga internetowa - pod pewnymi warunkami - adresowana jest do każdego podatnika, który poniósł wydatki na internet. Jeden z nich to opodatkowanie dochodów zgodnie ze skalą podatkową lub ryczałtem. Podatnik chcący pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki na internet powinien także posiadać dokument, który potwierdzałby fakt, że ten rzeczywiście je poniósł. Chodzi tu przede wszystkim o dane identyfikacyjne odbiorcy usług i usługodawcy oraz informacje o rodzaju zakupionej usługi. Dokument powinien wskazywać także na kwotę, którą podatnik zobowiązany był płacić. Innym warunkiem jest niezaliczenie omawianych wydatków na internet do kosztów uzyskania przychodu.

Ulga dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy w latach wcześniejszych nie korzystali z niej albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2016 rok. Oznacza to, że odliczenia dokonać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Jak skorzystać z ulgi?

Można to zrobić za pośrednictwem formularzy PIT-37 lub PIT-36. W przypadku ryczałtowców ulga pomniejsza przychód, zaś u podatników opodatkowanych według skali podatkowej - dochód. Limit odliczeń tj. 760 złotych dotyczy tylko jednego podatnika, nawet gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie. Co ważne, kwota, która nie może być odliczona z racji braku dochodu nie przechodzi na kolejny rok.

Odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wykorzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet. Zaoszczędzić mogą także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.