Do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem z pieniędzy zarobionych w minionym roku. Zdecydowana większość podatników zrobi to za pośrednictwem formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, którzy otrzymywali przychody od płatnika. Inne zarobki tj. przychody z tytuły zbycia nieruchomości czy prowadzenia własnego biznesu należy wykazać w odrębnych formularzach.

W ubiegłym roku ponad 16 mln podatników rozliczyło się z podatku za pośrednictwem formularza PIT-37. To więcej niż 80 proc. wszystkich podatników zobowiązanych do rozliczenia rocznego ze skarbówką. Zarobki osiągnięte w 2017 roku należy ujawnić fiskusowi do 30 kwietnia 2018 roku. Dotyczy to nie tylko podatników przesyłających druk PIT-37, ale także tych wypełniających druki PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Do kogo adresowany jest każdy z nich?

PIT-37

Czyli najpopularniejsze zeznanie podatkowe dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o te zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Ustawa o PIT precyzuje, że chodzi o przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową. Pierwszy próg podatkowy tj. 18 proc. dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych. Po przekroczeniu tej sumy, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, że stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł.

PIT-36 i PIT-36 L

W 2017 roku do skarbówki trafiło ponad 3 mln takich formularzy. Złożyli je podatnicy, którzy w poprzednik roku podatkowym prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i z tego tytułu otrzymali przychody. PIT-36, niezależnie od liczby źródeł przychodów uzupełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze lub ze źródeł położonych za granicą. Chodzi także o inne źródła opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

PIT-36 L dotyczy liniowców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Chodzi zatem o podatników, których zarobki opodatkowane są stałą, 19 proc. stawką. Tacy podatnicy, w odróżnieniu od tych, opodatkowanych według skali podatkowej, nie mają możliwości skorzystania z preferencji podatkowych.

Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-38 i PIT-39

Zeznanie PIT-38 w ubiegłym roku złożyło 258 tys. podatników. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Ponad 101 tys. podatników rozliczyło dochody osiągnięte w 2016 roku za pośrednictwem formularza PIT-39. Ten dotyczy przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19 proc. stawką podatku.